Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 IX o upoważnieniu zarządu do emisji akcjiWarszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Goodyear Holdings, akcjonariusz Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica), posiadający 11 232 912 akcji spółki, stanowiących ok. 81,4% kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r. punktu mówiącego o podjęciu uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej, podała FO Dębica.

"Dokonuje się zmiany statutu spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

§ 6a 1. Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82 816 500 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela ('kapitał docelowy')" - czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd spółki zgodnie z proponowaną uchwałą byłby upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej, w szczególności do:

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,

- określenia sposobu i warunków składania zapisów,

- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru, podano również.

"Zarząd spółki jest upoważniony za zgodą rady nadzorczej spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego" - czytamy dalej.

W przypadku, gdy zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zarząd spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej uprawnionym akcjonariuszom będącym akcjonariuszami spółki uprawnionymi do udziału w ostatnim walnym zgromadzeniu przed podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podano także.

"Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienie zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania spółki w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego zarządowi podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb kapitałowych spółki" - czytamy w uzasadnieniu.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)