Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Unified Factory zdecydował o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6,54 mln zł, podała spółka.
"W nocie nr 40 'Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego' raportu rocznego za 2016 rok (opublikowanego w dniu 31 maja 2017 roku), spółka poinformowała, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz realizowanymi inwestycjami, wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym. Według raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku, opublikowanego w dniu 15 lutego 2017 roku, należność z tego tytułu wynosiła w sumie 2 860 668 zł. W związku z prowadzoną kontrolą w spółce, wszczętą z powodu rutynowej procedury zwrotu podatku VAT, urząd skarbowy zakwestionował wówczas zasadność zwrotu spółce części podatku z lat ubiegłych. Pomimo, iż spółka zdecydowanie nie zgadzała się ze stanowiskiem urzędu skarbowego, zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy ostrożnościowej (wykazanej w raporcie rocznym za 2016 rok) w wysokości 2 593 418,00 zł, która pomniejszyła kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Dla uzyskania pełniejszego obrazu stanu prawnego, oceny szans i ewentualnych ryzyk związanych ze stanowiskiem urzędu skarbowego, spółka zamówiła w tamtym okresie dodatkową opinię z firmy audytorskiej wchodzącej w skład tzw. "wielkiej czwórki", zaznaczono również.
"Z opinii tej wynikało, iż spółka jako podmiot profesjonalny, działający zgodnie z przepisami podatkowymi i opierający się na rzetelnych i zweryfikowanych dokumentach, dochowała należytej i wymaganej staranności w zakresie kwalifikacji podatku VAT naliczonego do odliczenia. Jednocześnie, w ocenie firmy audytorskiej kontrola prowadzona przez urząd skarbowy, realizowana była w sposób odbiegający od standardów opisanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Niezależnie od powyższej opinii, także doradca podatkowy spółki wysoko ocenił prawdopodobieństwo pozytywnych rozstrzygnięć w tym zakresie" - czytamy dalej.
Na podstawie posiadanej dokumentacji oraz opinii dwóch niezależnych źródeł i własnej oceny, spółka oszacowała wówczas prawdopodobieństwo zwrotu należnego spółce podatku od towarów i usług na poziomie ponad 90% kwoty objętej rezerwą, podano także.
"Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. (otrzymanym w dniu 5 lipca 2018 r.), spółka została powiadomiona o wyniku kontroli skarbowej przeprowadzonej w 2017 roku, dotyczącej wniosku o zwrot VAT w kwocie 365 017,36 zł za okres od kwietnia do czerwca 2015 roku. Urząd skarbowy potwierdził rzetelność deklarowanych przez spółkę podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług. Ponadto pismo zawiera stwierdzenie, iż brak jest podstaw do zakwestionowania prawa spółki do odliczenia naliczonego podatku VAT za ten okres" - wskazano również.
"Jednocześnie spółka informuje, iż niezależnie od decyzji zarządu dotyczącej wystąpienia o zwrot podatku VAT w wysokości 6 540 453,00 zł, toczą się obecnie postępowania o zwrot VAT za lipiec, sierpień i grudzień 2015 roku w łącznej kwocie 1 486 366,00 zł. Przedmiotowe postępowania dotyczą sytuacji analogicznych, jak ta objęta wskazanym powyżej wynikiem kontroli skarbowej. W związku z tym szanse na pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskanie zwrotu podatku VAT w ramach toczących się postępowań, zarząd spółki również ocenia jako wysokie" - podsumowano w komunikacie.
Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
(ISBnews)