W przypadku województw do 2 mln mieszkańców w skład sejmiku wchodzi 30 radnych oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Jakie zadania mają sejmiki województw?

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do jego wyłącznych zadań należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do najważniejszych zadań sejmiku należą też: uchwalanie strategii rozwoju województwa i zagospodarowania przestrzennego, określanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i uchwalanie budżetu województwa. Organ ten może też - w granicach określonych ustawami - uchwalać przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Radny sejmiku województwa musi kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, ale nie jest związany instrukcjami wyborców. Jest też zobowiązany do udziału w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

Wybory do sejmików województw 2018

Wybory do sejmików województw przeprowadzają wojewódzkie komisje wyborcze, powiatowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Obszar województwa dzielony jest na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jeden powiat lub jego część. W okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych, jednocześnie w żadnym z powiatów stanowiących jeden okręg wyborczy nie mogą być wybierani radni w liczbie równej lub większej niż 3/5 ogólnej liczby danej rady.

W całej Polsce podczas tegorocznych wyborów samorządowych do obsadzenia są 552 mandaty radnych w 16 sejmikach województw.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Od północy poprzedniego dnia będzie obowiązywała cisza wyborcza i potrwa aż do zakończenia głosowania.

Kiedy wyniki wyborów do sejmików województw?

Pierwsze cząstkowe wyniki wyborów samorządowych w Polsce powinny pojawić się w godzinach porannych w poniedziałek. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów prawdopodobnie będziemy musieli poczekać. Przypomnijmy, że w czasie poprzednich wyborów samorządowych w 2014 roku, które odbyły się 16 listopada, z powodu problemów z systemami informatycznymi oficjalne wyniki wyborów zostały opublikowane przez PKW dopiero 21 i 22 listopada.

Dane statystyczne

Liczba okręgów wyborczych do sejmików: 85
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa: 47. Przy czym wiek kobiet szacuje się średnio na kobiet 46 lat a mężczyzn 48.
Zarejestrowanych list do sejmików województw: 937
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa: 7058. Z czego kobiet 3234, tj. 46 proc., a mężczyzn 3824, tj. 54 proc.

Kandydaci do sejmików województw 2018

Znajdź swojego kandydata w wyborach do sejmiku wojewódzkiego