Minął rok od kiedy przywódcy Unii Europejskiej ogłosili europejski filar praw socjalnych, który koncentruje się na równych szansach i dostępie do rynku pracy oraz ochronie socjalnej i integracji. Czas na pierwsze podsumowania.

Z szacunków Eurostatu wynika, że w 2017 r. transfery socjalne (inne niż emerytury) spowodowały zmniejszenie o prawie jedną trzecią (o 32,4 proc.) odsetka osób sklasyfikowanych jako "zagrożone ubóstwem" w Unii Europejskiej (UE). Patrząc na całą Wspólnotę widać, że od 2010 roku poziom redukcji ubóstwa wynikający z transferów socjalnych był na podobnym poziomie w każdym kolejnym roku. 

Co najskuteczniej aktywizuje bezrobotnych w Polsce?

Zakres, w jakim transfery socjalne zmniejszają zagrożenie ubóstwem, jest różny w poszczególnych państwach członkowskich UE. W 2017 r. w dwóch krajach członkowskich odsetek ten zmniejszył się o ponad połowę w wyniku transferów socjalnych. W Finlandii wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach socjalnych zmalał z 26,7 do 11,5 proc., czyli o 57 proc., a w Danii redukcja ta wyniosła 51 proc. W dziewięciu państwach członkowskich redukcja ubóstwa wyniosła poniżej 25 proc. Najmniejszą korektę odnotowano w Grecji, gdzie tylko 16 proc. osób poprawiło swój status, przekraczając próg ubóstwa po transferach socjalnych.

Poziom redukcji powyżej średniej UE odnotowano w czternastu państwach. W grupie tej znalazła się Polska. W 2017 roku państwowa pomoc zredukowała zagrożenie ubóstwem w Polsce o 37,5 proc. Przed wypłatą pomocy socjalnej pod progiem ubóstwa znajdowało się 24 proc. Polaków, natomiast po transferach socjalnych odsetek ten zmalał do 15 proc. W 2017 roku widoczne było znaczne przyspieszenie redukcji ubóstwa. W poprzednich latach (2016 i 2015) transfery socjalne zmniejszały zagrożenie ubóstwem o mniej niż ¼ - odpowiednio o 24,45 proc. i 23,14 proc.

Paradoks polskiego rynku pracy: brak rąk do pracy i rzesza biernych zawodowo [WYWIAD]