W środę odbyło się sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Poseł sprawozdawca Artur Zasada (PiS) przekazał posłom, że projekt ten implementuje prawo unijne.

Jak mówił, projekt wprowadza zmiany dotyczące m.in. zasad wydawania decyzji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego. Nowela przewiduje nowe rozwiązania w zakresie koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów, czy opłat administracyjnych.

Projekt powołuje Rzecznika Praw Pasażerów. Ma on działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

W sumie projekt dostosowuje nasze prawo do 23 aktów prawnych wydanych przez UE.

Poseł Zasada przypomniał, że sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała rządowy projekt do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej, która to przygotowała sprawozdanie.

"Podkomisja sprawozdanie przyjęła bez jakiegokolwiek głosu sprzeciwu, uwzględniając wszystkie uwagi oraz zmiany techniczne zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu" - powiedział poseł sprawozdawca. Następnie - jak dodał - 4 grudnia Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie przygotowane przez podkomisje również bez głosu sprzeciwu.

"Wnoszę o przyjęcie tego projektu bez poprawek" - powiedział Zasada.

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za przyjęciem projektu. Nie zgłoszono poprawek.

Trzecie czytanie projektu ma nastąpić w bloku głosowań. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta