Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Famur zawarł z Santander Bank Polska oraz PKO Bankiem Polskim umowę programową, na podstawie której może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 500 mln zł, podała spółka. Spółka zamierza przeprowadzić emisję obligacji w drugim kwartale 2019 r.

"Przedmiotem umowy programowej jest m.in. umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji (z uwzględnieniem obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 108 mln zł wyemitowanych przez spółkę w dniu 12 stycznia 2016 r.) nie przekroczy łącznej wartości nominalnej Programu Emisji Obligacji;

2. termin zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy 7 lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

3. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone;

4. jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;

5. jeżeli emisja obligacji nastąpi po dniu 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie uzgodnionym pomiędzy stronami umowy programowej z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa mających zastosowanie do przeprowadzania emisji obligacji;

6. obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

7. obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

8. świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

9. oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji z uwzględnieniem powyższych warunków w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)