GPM Vindexus miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,68 mln zł EBITDA w I kw.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 3,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,56 mln zł wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,68 mln zł wobec 5,96 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 10,26 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 11,19 mln zł rok wcześniej.
"Przychody z wierzytelności zmniejszyły się w okresie sprawozdawczym o 9,44%. Wynika to z faktu, że mniej spraw zostało skierowanych na drogę egzekucji - poniesiono koszty 1 582 tys. zł. W okresie porównawczym 2018r. wydatki wyniosły 3 023 tys. zł. Przyczyną takiego postepowania jest znaczna niepewność odnośnie przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019r., a w szczególności odnośnie opłat za bezskuteczną egzekucję. Spółka przekazała więcej spraw do windykacji polubownej. Wystąpiła też konieczność korekty szacunków przychodów w okresach przyszłych dla wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie ze względu na prawdopodobne przesunięcie momentu odzyskania długu w wyniku sprzedaży nieruchomości" - czytamy w raporcie.
Mimo osiągnięcia wyższych wpłat z wierzytelności, pozostałe wyniki EBIT, EBITDA, zysk brutto oraz zysk netto są niższe w stosunku do I kwartału 2018r. Wpływ na to miały między innymi wyższe koszty ogólnego zarządu niż w I kwartale 2018 r., podkreślono także.
"Grupa obsługuje coraz większą ilość spraw, co przekłada się na wzrost przychodów gotówkowych oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej, w szczególności kosztów zatrudnienia i kosztów usług obcych. Z uwagi na wzrost płac w gospodarce oraz utrzymanie dotychczasowej efektywności działalności koniecznym jest wzrost zatrudnienia oraz wzrost średniej płacy w spółce" - czytamy dalej.
Spółka podkreśliła też, że zwiększenie kosztów operacyjnych w okresie nie ma bezpośredniego skutku na wzrost spłat w danym okresie. Dopiero w okresach następnych będziemy mogli obserwować skutek poniesionych obecnie kosztów.
"Chcemy podkreślić, że udział kosztów działalności operacyjnej (koszty ogólnego zarządu) w uzyskanych wpływach pozostawał na niezmienionym poziomie w stosunku do 2018r. i kształtował się na poziomie 26% uzyskanych wpłat" - zaznaczono także w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,63 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)