Pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. relacja długu publicznego do PKB w strefie euro wyniosła 85,9 proc., w porównaniu z 85,1 proc. na koniec czwartego kwartału 2018 r. W UE wskaźnik ten wzrósł z 80,0 proc. do 80,7 proc.. Jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. relacja zadłużenia do PKB poprawiła się. W strefie euro zadłużenie sięgało wówczas 87,1 proc. PKB, a w całej Wspólnocie - 81,6 proc.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. w Eurolandzie dłużne papiery wartościowe stanowiły 81,1 proc., a w UE 81,9 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kredyty stanowiły odpowiednio 15,8 proc. i 13,9 proc., a gotówka i depozyty - 3,1 proc. długu publicznego w strefie euro i 4,2 proc. w UE28.

Od lat liderami zadłużenia są Grecja i Włochy. W pierwszym kwartale bieżącego roku było podobnie. W Grecji na koniec pierwszego kwartału wskaźnik długu publicznego w relacji do PKB wynosił 181,9 proc., a we Włoszech zadłużenie sięgało poziomu 134,0 proc. PKB. Długi na poziomie powyżej 100 proc. PKB miały jeszcze: Portugalia (123,0 proc. PKB), Belgia (105,1 proc.) i Cypr (105,0 proc.). Na granicy 100 proc. znalazły się Francja (99,7 proc.) i Hiszpania (98,7 proc.)

Najniższe zadłużenie w relacji do PKB odnotowano w Estonii (8,1 proc.), Bułgarii (21,2 proc.) i Luksemburgu (21,3 proc.).

Polska z zadłużeniem sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) na poziomie 49,1 proc. znalazła się w grupie dwunastu państw z długiem mniejszym od połowy wartości produktu krajowego brutto.

Reklama

Nominalnie dług sektora przekroczył bilion złotych i ciągle rośnie. W pierwszym kwartale 2019 r. wynosił on 1 054,88 mld zł, podczas gdy w ostatnim kwartale 2018 r. - 1 034,38 mld zł, rok temu 1 031,5 mld zł.

Ogółem w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. dwanaście państw członkowskich odnotowało wzrost stosunku długu do PKB, a trzynaście spadek, podczas gdy wskaźnik pozostał stabilny w Niemczech, na Litwie i na Słowacji.

Najwyższy wzrost wskaźnika zaobserwowano w Belgii (+3,1 punktu procentowego), na Cyprze (+2,5 pp), w Irlandii (+2,0 pp) i we Włoszech (+1,9 pp). Największe spadki odnotowano w Szwecji (-2,5pp), Słowenii (-2,3 pp), Holandii, Wielkiej Brytanii (po -1,5 pp), jak i Bułgarii (-1,4 punktu procentowego). W porównaniu z ostatnim kwartałem 2018 roku w Polsce relacja długu do PKB wzrosła o 0,2 pp.

W porównaniu z kwartałem sprzed roku pięć państw członkowskich odnotowało wzrost zadłużenia do PKB, a dwadzieścia jeden państw zmniejszyło dług. Hiszpania i Wielka Brytania utrzymały zadłużenie na poziomie z pierwszego kwartału sprzed roku. Najmocniejsze wzrosty odnotowano na Cyprze (+12,2 pp), a największy spadek na Słowenii (-7,6 pp).

Mniejszy deficyt budżetowy

W pierwszym kwartale 2019 r. wyrównany sezonowo wskaźnik deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniósł 0,5 proc. w strefie euro i 0,6 proc. w całej Unii Europejskiej. W obu strefach w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. zanotowano spadek deficytu. W Eurolandzie dziura w budżecie zmniejszyła się o 0,6 pp z 1,1 proc., a w całej Wspólnocie o 0,4 pp z 1 proc.

W pierwszym kwartale 2019 r. całkowite dochody publiczne w strefie euro wyniosły 46,0 proc. PKB, co oznacza spadek w porównaniu z 46,2 proc. w czwartym kwartale 2018 r. Całkowite wydatki rządowe w strefie euro wyniosły 46,5 proc. PKB, co oznacza spadek w porównaniu z 47,2 proc. w poprzednim kwartale.

W UE całkowite dochody rządów wyniosły 44,8 proc. PKB w pierwszym kwartale 2019 r. wobec 45 proc. w czwartym kwartale 2018 r. Całkowite wydatki rządowe w 28 państw UE wyniosły 45,4 proc. PKB, w porównaniu z 45,9 proc. w poprzednim kwartale.

Wśród państw, dla których dostępne są dane za pierwszy kwartał, dziesięć (w tym Polska) miało nadwyżkę w budżecie. Największą superatę na poziomie 3,2 proc. PKB miał Luksemburg. Polska z nadwyżką sięgającą 0,2 proc. PKB zamykała listę państw z dodatnim bilansem. Natomiast największą dziurę w budżecie (4,5 proc. PKB) miał rząd Rumunii.