"Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu budowlanego oraz przygotowywane jest zlecenie badań archeologicznych powierzchniowych. Przeprowadzone zostało rozeznanie rynku w zakresie wykonania badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej" - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

Do końca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest inwestorem projektu, planuje wystąpić do operatora energetycznego z wnioskiem o przyłączenie do sieci energetycznej, co zapewni dostawę energii na okres prac budowlanych, a po oddaniu stopnia umożliwi przyłączenie planowanej elektrowni wodnej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

"Trwają także prace nad opracowaniem modelu finansowanego realizacji inwestycji. Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na około 3,9 mld zł" - wskazał wiceminister.

Ramowy harmonogram inwestycji przewiduje następujące działania w kolejnych latach:

1) 2019-2020 - uzgodnienia administracyjne, kompletowanie dokumentacji, badania przedrealizacyjne, analizy finansowe;

2) 2020-2021 - wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji;

3) 2022-2023 - wybór wykonawcy;

4) 2024-2027 - prace budowlane;

5) 2028 - oddanie inwestycji do eksploatacji.

29 grudnia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu Siarzewo przedsięwzięcia "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka", której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji organu pierwszej instancji odwołały się organizacje pozarządowe. Odpowiedź na wezwanie organu drugiej instancji, którym jest Ministerstwo Środowiska została przygotowana oraz złożona 31 lipca 2019 r. przez inwestora. Obecnie jest analizowana przez ekspertów Ministerstwa Środowiska w toku prowadzonego postępowania odwoławczego, podał także Skobel.

"W związku z nadaniem decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej wykonalności, inwestor równolegle do prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska postępowania, prowadzi prace przygotowawcze do realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem. Wszystkie warunki realizacji inwestycji, które wynikają z obowiązującej decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zostały uwzględnione w zakupionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w czerwcu bieżącego roku koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania (m.in. przepławki, niwelowanie hałasu podczas budowy, rozwiązania umożliwiające migrację zwierząt podczas budowy)" - czytamy dalej.

1 grudnia 2017 r. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisali porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo. Koszt projektu określono wówczas na 2,2 mld zł. Z kolei w strategii Energi przewidziano ok. 900 mln zł na realizację części energetycznej tego przedsięwzięcia,