W porównaniu z poprzednim rokiem w 2018 r. ogólny stosunek podatków do PKB, czyli suma podatków i składek na ubezpieczenie społeczne netto jako procent PKB, w 28 krajach Unii Europejskiej wzrósł do 40,3 proc. z (40,2 proc.) w 2017 r. Natomiast w strefie euro dochody podatkowe stanowiły 41,7 proc. PKB w 2018 r., w porównaniu z 41,5 proc. rok wcześniej.

Najwyższy udział podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do PKB w ubiegłym roku odnotowano we Francji, gdzie daniny fiskalne stanowiły 48,4 proc. PKB. Na kolejnych miejscach z najwyższym wkładem podatków w PKB uplasowały się: Belgia (47,2 proc.), Dania (45,9 proc.), a następnie Szwecja (44,4 proc.), Austria (42,8 proc.), Finlandia (42,4 proc.) i Włochy (42,0 proc.). Powyżej unijnej średniej znalazły się jeszcze Grecja, Niemcy i Luksemburg.

Na drugim końcu skali, z najniższymi wskaźnikami, znalazły się: Irlandia (23,0 proc. PKB), Rumunia (27,1 proc.), Bułgaria (29,9 proc.), Litwa (30,5 proc.) i Łotwa (31,4 proc.).

Polska była w grupie państw, w których ogólny stosunek podatków do PKB był mniejszy niż średnia dla całej UE. W naszym kraju w 2018 r. dochody z podatków odpowiadały za 36,1 proc. PKB. Rok wcześniej wskaźnik ten kształtował się na poziomie 35 proc., o 1,1 pkt proc. niższym. Był to trzeci największy wzrost udziału podatków w PKB w całej Unii Europejskiej. Większy od nas wzrost zaobserwowano tylko w Luksemburgu (o 1,6 pkt proc. z 39,1 proc. w 2017 r. do 40,7 proc. w 2018 r.) i Rumuni (o 1,3 pkt proc. z 25,8 proc. do 27,1 proc. ).

W 2018 r. największą część dochodów podatkowych w UE stanowiły podatki od produkcji i importu (13,6 proc. PKB), składki na ubezpieczenia społeczne netto (13,3 proc.) oraz podatki od dochodów i majątku (13,2 proc.). Nieco inna była kolejność kategorii podatkowych w przypadku Eurolandu. W strefie euro największa część dochodów podatkowych pochodziła ze składek na ubezpieczenia społeczne netto (15,2 proc.), opodatkowanie produkcji i importu (13,3 proc.) oraz podatków od dochodów i majątku (13,0 proc.).

Patrząc na główne kategorie podatków, w państwach członkowskich UE panuje wyraźna różnorodność. W 2018 r. udział podatków od produkcji i importu był najwyższy w Szwecji, Chorwacji i na Węgrzech, podczas gdy najniższe odnotowano w Irlandii, Rumunii i Niemczech. Jeśli chodzi o podatki związane z dochodem i majątkiem, największy udział odnotowano w Danii, Szwecji i Belgii. Natomiast w Rumunii, Litwie i Bułgarii wkład podatków od dochodów i majątku do PKB był najniższy. Składki na ubezpieczenia społeczne netto stanowiły dużą część PKB we Francji i Niemczech, a najniższe udziały odnotowano w Danii, Szwecji i Irlandii.

W Polsce w 2018 r. podatki od produkcji i importu stanowiły największą część dochodów podatkowych w produkcie krajowym brutto. Podatki te stanowiły 14,3 proc. PKB, z czego 8,1 proc. to dochody z VAT. W 2017 udział ten wynosił 14 proc. PKB (w tym VAT 7,8 proc.). W ubiegłym roku składki na ubezpieczenia społeczne netto stanowiły 14,1 proc. PKB, natomiast podatki od dochodów i majątku 7,8 proc.

>>> Czytaj też: Najpierw ZUS, potem podatki. Podatkoskładka receptą rządu na problem niskich emerytur