GPM Vindexus miała 4,68 mln zł zysku netto, 6,22 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,22 mln zł wobec 5,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (obejmujące przychody z wierzytelności nabytych oraz inne przychody) sięgnęły 13,59 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 11,82 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 37,05 mln zł w porównaniu z 33,8 mln zł rok wcześniej.
Wynik EBITDA w I-III kw. sięgnął 17,56 mln zł wobec 16,5 mln zł rok wcześniej, podano także.
"W działalności operacyjnej w okresie od 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. grupa osiągnęła w stosunku do wyników za trzy kwartały 2018 r. wpływy z wierzytelności 70 283 tys. zł, wyższe o 6 796 tys. zł, co daje wzrost o 10,7%" - czytamy w raporcie.
"W trzech kwartałach 2019r. Grupa uzyskała wpływy z wierzytelności w wysokości ok. 70 mln zł. Należy podkreślić, że odnotowujemy regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2019 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym." - podano także.
Na koniec trzeciego kwartału udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności Grupy nieznacznie się zmniejszył i wynosił 65,56%.
"Zobowiązania finansowe zwiększyły się o 9 698 tys. zł. w stosunku do stanu na początek roku. Z uwagi na nowe inwestycje w portfele wierzytelności, jednostki Grupy podjęły decyzję o zwiększeniu zadłużenia i wyemitowały obligacje o wartości nominalnej 47 800 tys. zł. Z pozyskanych środków zostały spłacone obligacje o łącznej wartości wykupu 28 000 tys. zł. Środki z emisji w wysokości 17 434 tys. zł zostały przeznaczone na rozwój funduszy sekurytyzacyjnych, pozostałe na zakupy wierzytelności" - czytamy również.
Decyzje o dalszym zadłużaniu grupy będą uzależnione od zapotrzebowania na gotówkę w związku z planowanymi zakupami portfeli wierzytelności. Istotny jest też koszt kapitału pożyczonego. Mając na uwadze utrzymanie płynności finansowej oraz maksymalizację zysku, Grupa gromadzi środki pieniężne na realizację następnych zakupów, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 9,88 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)