Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim ogłosili przymusowy wykup 2 828 849 tj. 7,49% akcji Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną akcję, podała spółka.
"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie wykupywane akcje, tj. 2 828 849 akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,60 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi 3,88 zł. Wykupywane akcje objęte przymusowym wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Dzień przymusowego wykupu ustalono na 18 grudnia 2019 r., a pośredniczącym w wezwaniu został Dom Maklerski mBanku.Finergis osiągnął liczbę głosów z akcji spółki uprawniającą do przeprowadzenia przymusowego wykupu w wyniku uzyskania w dniu 22 listopada 2019 r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki oraz w związku z zawartym porozumieniem z Markiem Górskim. Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pozostają wszyscy żądający sprzedaży, a więc Finergis oraz Marek Górski, podano także.
Obecnie Finergis posiada 32 462 652 akcji, uprawniających do wykonywania 32 462 652 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 85,90% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz 85,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a Marek Górski - 2 498 440 akcji co stanowi 6,61% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz 6,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW.
1 października 2019 r. Finergis Investments Ltd. oraz Marek Górski, ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu był mBank.
Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)