Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieliWarszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.

"Uzyskane w głosowaniu nad układem wyniki wskazują, iż osiągnięto obydwie większości, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. oraz że w głosowaniu uczestniczyło więcej wierzycieli niż minimum wskazane w art. 113 ust. 1 p. r., co z kolei oznacza, że zachodzą podstawy do stwierdzenia przyjęcia układu w postępowaniu sanacyjnym Action w restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazuje, iż na podstawie dokumentacji zebranej w toku procedury głosowania nad układem ustalono następujące wyniki:
a) w głosowaniu nad układem w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym wzięło udział (tj. oddało ważny głos za układem albo przeciwko układowi) 457 podmiotów (kurator obligatariuszy liczony jako 1 podmiot), którym przysługiwała łączna suma wierzytelności w kwocie 352 672 358,23 zł;
b) w obliczeniach dotyczących określonych w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. większości niezbędnych do stwierdzenia, czy układ został przyjęty, łączną liczbę głosów wierzycieli uczestniczących w głosowaniu ustalono ostatecznie na liczbę 1082, co wynikało z konieczności odpowiedniego przeliczenia liczby głosów przysługujących kuratorowi obligatariuszy - zgodnie z dyspozycją art. 367 ust. 1 p. r. (w zaokrągleniu była to liczba 626);
c) wymagana art. 113 ust. 1 pr. r. minimalna liczba wierzycieli, którzy musieli wziąć udział w głosowaniu nad układem, powinna wynieść 20% wierzycieli. W zakończonym w niniejszej sprawie głosowaniu liczba ta wyniosła 48%, co oznacza, iż w głosowaniu tym osiągnięto wymagane quorum - przy uwzględnieniu liczby głosów uzyskanej po dokonaniu przeliczeń, o których mowa w art. 367 ust. 1 pr. r. Zarządca dla pełnej jasności wskazuje, iż quorum zostałoby osiągnięte również w sytuacji, w której głos kuratora obligatariuszy byłby liczony jako 1 głos - wówczas w głosowaniu wzięłoby udział 28% wierzycieli;
d) za układem zagłosowało 1075 wierzycieli (z uwzględnieniem regulacji z art. 367 ust. 1 pr. r.), którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 315 445 385,72 zł, co stanowi odpowiednio 99% większości osobowej oraz 89% większości kapitałowej;
e) przeciw układowi zagłosowało 7 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 37 226 972,51 zł, co stanowi odpowiednio 1% większości osobowej oraz 11% większości kapitałowej;
f) w głosowaniu nie wzięło udziału 895 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 18 264 768,71 zł., których zawiadomiono o otwarciu procedury głosowania nad układem oraz 248 wierzycieli z łączną sumą przysługujących im wierzytelności w wysokości 9 153 014,79 zł, którym nie udało się skutecznie doręczyć zawiadomień o głosowaniu (brak możliwości doręczenia wspomnianym wierzycielom zawiadomień wynikał głównie z niepodjęcia dwukrotnie awizowanej korespondencji w terminie, likwidacji bądź wykreślenia tych wierzycieli ze stosownego rejestru), podano także.

Według spółki, w rozbiciu na wyniki uzyskane w poszczególnych grupach wierzycieli, o których mowa w art. 119 ust. 2 pr. r., prezentują się z kolei następująco:

Głosowanie w grupie I:
a) liczba Wierzycieli z grupy I głosujących nad układem: 132;
b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w grupie I: 129; 97,7%;
c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w grupie I: 3; 2,3%;
d) łączna suma wierzytelności wierzycieli głosujących w grupie I: 222 068 656,02 zł;
e) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie I za układem: 184 844 878,32 zł; 83%;
f) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie I przeciw układowi: 37 223 777,70 zł; 17%.

Głosowanie w grupie II:
a) liczba Wierzycieli z grupy II głosujących nad układem: 319;
b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w grupie II: 315; 99%;
c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w grupie II: 4; 1%;
d) łączna suma wierzytelności wierzycieli głosujących w grupie II: 2 257 589,39 zł;
e) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie II za układem: 2 254 394,58 zł; 99,86%;
f) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie II przeciw układowi: 3 194,81 zł; 0,14%.

Głosowanie w grupie III:
a) liczba wierzycieli z grupy III głosujących nad układem: 1;
b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w grupie III: 1; 100%;
c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w grupie III: 0; 0%;
d) łączna suma wierzytelności wierzycieli głosujących w grupie III: 352 264,23 zł;
e) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie III za układem: 352 264,23 zł; 100%;
f) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie III przeciw układowi: 0; 0%.

Głosowanie w grupie IV:
a) liczba wierzycieli z grupy IV głosujących nad układem: 627 (z uwzględnieniem art. 367 ust. 2 pr.r.);
b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w grupie IV: 627 (z uwzględnieniem art. 367 ust. 2 pr.r.); 100%;
c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w grupie IV: 0; 0%;
d) łączna suma wierzytelności wierzycieli głosujących w grupie IV: 116 047 987,59 zł;
e) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie IV za układem: 116 047 987,59 zł; 100%;
f) wartość sumy wierzytelności werzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie IV przeciw układowi: 0; 0%.

Głosowanie w grupie V:
a) liczba Wierzycieli z grupy V głosujących nad układem: 3;
b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w grupie V: 3; 100%;
c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w grupie V: 0; 0%;
d) łączna suma wierzytelności wierzycieli głosujących w grupie V: 11 945 861,00 zł;
e) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie V za układem: 11 945 861,00 zł; 100%;
f) wartość sumy wierzytelności wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w grupie V przeciw układowi: 0; 0%.

W maju ub. r. Action zaprezentował projekt propozycji układowych, przygotowany na podstawie uzgodnień negocjacyjnych z wierzycielami, a sierpniu ub. r złożył go w sądzie gospodarczym.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)