PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.


Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 1 009 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 624 mln zł wobec 2 480 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 771 mln zł wobec 771 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 4 031 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 741 mln zł zysku rok wcześniej.
"Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Wzrost zysku netto determinowany był przez:
1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 14 670 mln zł (+10,0% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 10,0% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów,
2) wzrost kosztów działania o 4,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,
3) pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 261 mln zł, w efekcie: ujęcia w 2019 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, polepszenia pozostałego wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 190 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka kredytowego do poziomu 0,47%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
Wynik na działalności biznesowej wyniósł 14 670 mln zł i był o 1 331 mln zł, tj. o 10% wyższy r/r, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek.
Wynik z tytułu odsetek za 2019 roku wyniósł 10 279 mln zł, tj. o 934 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Bank podał, że wyższy wynik był determinowany wzrostem wolumenów przy utrzymaniu marży odsetkowej.
"Marża odsetkowa utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku i wyniosła 3,4% na koniec 2019 roku. Średnie oprocentowanie kredytów Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec 2019 roku wyniosło 4,7%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,7%, wobec odpowiednio 4,7% i 0,7% na koniec 2018 roku" - czytamy dalej.
Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2019 roku wyniósł 3 047 mln zł i był o 34 mln zł wyższy niż w ubiegłym roku.
"Poziom wyniku prowizyjnego był determinowany m.in. przez: wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+105 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi, wyższy wynik z tytułu kart (+35 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-18 mln zł r/r), m.in. związany ze spadkiem prowizji z tytułu operacji kasowych, jako efekt rosnącego wolumenu tańszych transakcji bezgotówkowych, niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (-88 mln zł r/r), głównie w następstwie spadku sprzedaży funduszy i zmiany jej struktury oraz obniżenia prowizji za zarządzanie funduszami, głównie w następstwie zmian regulacyjnych" - podał bank.
Wynik pozostały uzyskany w 2019 roku wyniósł 1 344 mln zł i był o 363 mln zł wyższy niż w roku 2018.
Koszty działania wyniosły 6 148 mln zł i były wyższe o 4,3% r/r. Bank podał, że koszty BFG wyniosły 509 mln zł z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 427 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.
Efektywność mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,9% i poprawiła się o 2,3 pkt proc. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (10,0% r/r), przy słabszym wzroście kosztów działania (4,3% r/r).
Wynik z odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł -1 712 mln zł i był mniej korzystny o 261 mln zł w stosunku do 2018 roku, podano dalej.
"W 2019 roku bank rozpoznał wpływ ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, w tym: -29 mln zł dla spłaconych kredytów walutowych na potencjalne sprawy sporne, -281 mln zł dla kredytów czynnych z tytułu zmienionych, szacowanych przepływów pieniężnych oraz -141 mln zł z tytułu rezerwy na istniejące sprawy sporne. Wartość bilansowa brutto kredytów została skorygowana o -422 mln zł" - czytamy także.
Bank podał, że ryzyko prawne dotyczy portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym i jest związane z potencjalnymi roszczeniami klientów. Po wyłączeniu kosztów ryzyka prawnego wynik z tytułu odpisów i utraty wartości w 2019 roku wyniósł -1 261 mln zł i był lepszy o 190 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Poprawa wyniku dotyczyła głównie pozycji kredytowych.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,42%, a wskaźnik CET1 sięgnął 17,16% na koniec 2019 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 3 835 mln zł wobec 3 335 mln zł straty rok wcześniej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)