Osoby otrzymujące dochód podstawowy były bardziej zadowolone z życia oraz doświadczały mniejszego psychicznego napięcia od tych z grupy kontrolnej.

Eksperyment z wprowadzeniem dochodu podstawowego przeprowadzono w latach 2017-18. Badanie wpływu programu na uczestników jest już znane. Dostępne są już też dane dotyczące zatrudnienia za ten okres.

Badanie dotyczy okresu od listopada 2017 do października 2018 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób otrzymujących dochód podstawowy wzrósł w tym okresie nieznacznie wyższej niż w grupie kontrolnej. Liczba dni zatrudnienia wzrosła w analizowanym okresie o 6, a odbiorcy dochodu podstawowego byli zatrudnieni średnio przez 78 dni.

Jednak interpretację wyników utrudnia wprowadzenie na początku 2018 roku tzw. modelu aktywacyjnego, który w różnym stopniu dla przedstawicieli uczestników badania i członków grupy kontrolnej zaostrzył kryteria przyznawania zasiłków dla bezrobotnych.

Podczas pierwszego roku trwania programu (czyli jeszcze przed wprowadzeniem zmian dotyczących wypłaty zasiłku dla bezrobotnych) wypłata dochodu podstawowego nie miała wpływu na poziom zatrudnienia. Wypłata dodatkowych środków wpłynęła jednak nieznacznie na niektóre grupy badanych, na przykład na rodziny z dziećmi, w których wzrósł wskaźnik zatrudnienia w obu latach trwania programu. Wpływ programu na poszczególne grupy społeczne trudno jest jednakże oszacować ze względu na niewielką liczbę obserwacji.

Przeprowadzono także badanie w postaci telefonicznych ankiet z osobami z grupy badanej i kontrolnej. Osoby pobierające dodatkowe świadczenie oceniły swoje samopoczucie lepiej niż rozmówcy z grupy stanowiącej punkt odniesienia. Były też średnio bardziej zadowolone ze swojego życia oraz doświadczały mniejszego napięcia psychicznego, depresji, smutku oraz samotności. Wyżej oceniały też niż osoby z grupy kontrolnej swoje zdolności kognitywne, na przykład pamięć czy zdolność do koncentracji. Lepiej postrzegały swoją sytuację finansową.

W fińskim eksperymencie wzięło udział 2 tys. osób, które pobierały bezwarunkowo miesięcznie 560 euro nieopodatkowanych środków.

>>> Polecamy: Węgry nie są już uznawane za demokrację, bolesna degradacja polskiego ustroju [RAPORT]