Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.


Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 18,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 160 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Z pominięciem pozycji nadzwyczajnych, zysk wyniósłby 190 mln zł i utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie
"Skonsolidowany raportowany zysk netto grupy kapitałowej Banku Millennium za I kw. 2020 r. wyniósł 18,1 mln zł i był o 89% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniki były obciążone szeregiem pozycji nadzwyczajnych, takich jak dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln zł przed opodatkowaniem/netto), wyprzedzająca rezerwa na spodziewany wpływ pandemii COVID-19 (60 mln zł/49 mln zł) czy koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł/24 mln zł). Co więcej, w I kw. 2020 r. bank zaksięgował pełną składkę roczną (58 mln zł, spadek 20% r/r) na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i kwartalną składkę na fundusz gwarantowania depozytów w kwocie 27 mln zł (wzrost o 132% r/r) tak, że łączne obciążenie było porównywalne z tym z analogicznego okresu rok temu" - czytamy w raporcie.
Bank podał, że I kw. 2020 r. przyniósł także wzrost opłaty na ryzyko do dawno nie obserwowanego poziomu 108 pkt baz. (75 pkt baz. z wyłączeniem rezerwy na COVID-19), ponieważ niektóre dodatkowe rezerwy na kilka ekspozycji korporacyjnych zbiegły się ze zmianami w modelu ryzyka i wspomnianą wyżej rezerwą na COVID-19. Co więcej, cięcia stopy referencyjnej o 50 pkt bazowych i stopy lombardowej o 100 pkt baz. w dniu 17 marca i utracone dochody ze zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumpcyjnych (metoda liniowa przyjęta w I kw. 2020 r.) miały dodatkowo ujemny wpływ na wyniki.
"Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 190,1 mln zł i pozostał prawie niezmieniony w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skorygowany ROE wyniósł 8,4% w stosunku do 9,1% w I kw. 2019 r. Ostatecznie warto wskazać, że raportowane wyniki nie były w pełni porównywalne w ujęciu r/r, ponieważ wyniki z I kw. 2019 r. nie obejmowały wyników Euro Banku (przejętego 31 maja, 2019 r.)" - czytamy dalej.
Wynik z tytułu odsetek (pro-forma; wynik z odsetek obejmuje marże na wszystkich instrumentach pochodnych) w I kw. 2020 r. wyniósł 689, 6 mln zł i wzrósł o 37,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wspierał dochód z operacji klientów przejętego Euro Banku.
"Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących) (NIM) w I kw. 2020 r. osiągnęła 2,81%, 0,3 punktu procentowego wyżej, niż NIM w I kw. 2019 r. Wzrost NIM był częściowo ograniczony przez zwrot opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów konsumpcyjnych, mniejszą liczbę dni kalendarzowych w tym okresie oraz wczesny wpływ obniżek stóp procentowych (stopa bazowa: 50 punktów bazowych, stopa kredytu lombardowego: 100 punktów bazowych) 17 marca" - czytamy dalej.
Wynik tytułu prowizji w I kw. 2020 r. wyniósł 194,5 mln zł, co oznacza wzrost o 19,2% w ujęciu rocznym. Bank podał, że opłaty, związane z ubezpieczeniami i kartami wzrosły najbardziej w ciągu roku, przy czym te pierwsze korzystały z wyższych opłat z portfela kredytów Euro Banku, podczas gdy te drugie - z wyższej liczby wydanych kart oraz większej transakcyjności. Z kolei opłaty, związane z rynkiem kapitałowym oraz transakcyjne spadły. Wzrost wyniku z tytułu prowizji w por. do IV kw. 2019 r. był także znaczący i wyniósł +6.5%.
Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły 920,7 mln zł, wzrastając o 24,3% r/r.
Koszty ogółem wyniosły 517,9 mln zł, co oznacza 34,7% wzrost w porównaniu z poziomem I kw. 2019 r.
"Poza wyższą liczbą etatów i poziomem pozostałych kosztów administracyjnych w wyniku przejęcia pracowników i infrastruktury sprzedażowej Euro Banku, bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w wys. 23,8 mln zł (w tym rezerwę na zwolnienia grupowe i premię lojalnościową). Łączna wartość kosztów integracji w okresie sprawozdawczym wyniosła 30,1 mln zł. Roczny wzrost kosztów operacyjnych bez kosztów integracji wyniósłby 25,6%, podczas gdy w ujęciu kw/kw wzrósłby o 9,7%. Łączne koszty, bez BFG i bez kosztów integracji, byłyby o 4,9% niższe kw/kw. Koszty osobowe wyniosły 243,8 mln zł i wzrosły o 41,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poza zatrudnieniem większym o 2,4 tys. etatów (pracownicy z Euro Banku) oraz ww. rezerwą na restrukturyzację zatrudnienia, wzrost ten wynikał także z wyższego poziomu wynagrodzeń. Liczba pracowników Grupy wyniosła 8,412 etaty na koniec marca. Skorygowane o rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia koszty osobowe byłyby wyższe o 27,5% r/r, a zmiana kw/kw wyniosłaby -5.4%" - czytamy także.
Koszty, związane bezpośrednio z integracją Euro Banku wyniosły 6 mln zł I kw.
Relacja koszty/dochody bez pozycji jednorazowych (głównie kosztów integracji) wyniosła 48,3% w I kw. 2020 r. i była o 1,3 punktu procentowego wyższa w skali roku.
Łączny koszt ryzyka, który obejmuje odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji, poniesiony przez grupę w I kw. 2020 wyniósł 137 mln zł i był o 89,3% wyższy niż w I kw. 2019.
"Wyższy poziom rezerw wynikał z włączenia portfela kredytów Euro Banku, pewnej grupy przypadków z segmentu korporacyjnego i zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym. Ponadto, grupa utworzyła wyprzedzająco rezerwę w wys. 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii COVID-19. W kolejnych okresach, po pozyskaniu bardziej wiarygodnych danych, Grupa dokona alokacji w/w rezerwy do ekspozycji kredytowych" - głosi także raport.
Bank podał, że odpisy na ryzyko dla segmentu detalicznego w I kw. 2020 wynosiły 87,4 mln zł, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i pozostałych wyniosły 49,5 mln zł.
"Relatywnie, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto do średnich kredytów brutto) za I kw. 2020 wyniósł 75 pb w porównaniu do 57 pb w całym roku 2019 i 53 pb w I kw. 2019. Po uwzględnieniu rezerwy nadzwyczajnej na ryzyko COVID-19, koszt ryzyka wyniósł 108 pb. Ponadto, w I kw. 2020 rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych uległa zwiększeniu o dodatkowe 55 mln zł w celu odzwierciedlenia mniej korzystnych wyroków podjętych w ostatnich sprawach sądowych w sektorze bankowym oraz zanotowanego ostatnio osłabienia złotego" - podano także.
Zwrot z kapitału (ROE) za I kw. 2020 ze składką na fundusz restrukturyzacyjny BFG rozłożoną proporcjonalnie na cały rok wyniósł 2,7% ale po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął wartość 8,4% w porównaniu do 9,1% w I kw. 2019.
Aktywa razem banku wyniosły 101,93 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 82 306 mld zł na koniec I kw. 2019.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 42,36 mln zł wobec 197,2 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy wyniósł 19,5%, wskaźnik CET1 16,5% uwzględniając zysk za drugą poł. 2019 r. i znacznie powyżej poziomów wymaganych przez regulatora (odpowiednio 15,4% i 12,2%).
Bank poinformował także, że integracja z Euro Bankiem była kontynuowana zgodnie z planem. W ciągu mniej niż rok od daty nabycia, kwartalne synergie (24 mln zł) były zbliżone do kosztów integracji (30 mln zł).
"Ponieważ oczekuje się, że synergie z czasem będą rosły (cel na cały 2020 r. to 126 mln zł), podczas gdy koszty integracji powinny się stopniowo zmniejszać (rzeczywiste koszty integracji w I kw. 2020 r. na poziomie 52% łącznych kosztów zakładanych w 2020 r.), synergie netto powinny mieć coraz bardziej pozytywny wpływ na wyniki.
Na koniec marca, Bank Millennium prowadził działalność w 799 placówkach (573 oddziały, 226 oddziałów franszyzowych) w stosunku do 830 na koniec roku 2019 (odpowiednio 602/228), podczas gdy liczba etatów wynosiła odpowiednio 8 412 i 8 436. Pierwsza z tych danych nie odzwierciedlała w pełni efektów redukcji o 260 etatów przeprowadzonej w styczniu bieżącego roku, zaznaczono.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)