Jak podał NBP, w kwietniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług - 5,7 mld zł, i dochodów wtórnych 0,1 mld zł. Ujemne były salda dochodów pierwotnych - 0,4 mld zł i obrotów towarowych 0,2 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 13,6 mld zł - podał bank centralny.

Z opublikowanych w poniedziałek wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,3 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 62,6 mld zł i był niższy o 20,8 mld zł, czyli o prawie 25 proc. niż w kwietniu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,7 mld zł, czyli o niemal 24 proc. i osiągnął wartość 62,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Reklama

Zgodnie z danymi NBP, przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,8 mld zł i zmniejszyły się o 37,0 proc. rok do roku. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 0,8 mld zł.

Według NBP, napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł 10,8 mld zł, z tego 2,1 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym - głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 8,7 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. W kwietniu 2020 r. zapłacono składkę̨ w wysokości 1,9 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 8,9 mld zł.

W kwietniu 2020 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zmniejszyły się̨ o 47,1 mld zł. Na wartość́ tej pozycji istotnie wpłynęło ujemne saldo inwestycji portfelowych - wskazał NBP.

W wyniku transakcji własnych oraz transakcji zrealizowanych na rzecz klientów NBP oficjalne aktywa rezerwowe zmniejszyły się̨ o 16,8 mld zł.

Saldo inwestycji bezpośrednich było ujemne i wyniosło 11,5 mld zł. W zdecydowanej części na saldo tej pozycji złożył się̨ spadek należności z tytułu instrumentów dłużnych - o 11,7 mld zł - podkreślił bank centralny. Należności rezydentów z tytułu inwestycji portfelowych wzrosły o 4,1 mld zł. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa w postaci udziałowych papierów wartościowych o 1,3 mld zł. Wzrosła również̇ wartość́ aktywów z tytułu dłużnych papierów wartościowych o 2,8 mld zł.

Aktywa ujęte w pozostałych inwestycjach spadły o 5,9 mld zł. Na wysokość́ tego salda istotnie wpłynęły transakcje pozostałych sektorów, które zmniejszyły swoje należności o 5,6 mld zł, przede wszystkim z tytułu udzielonych kredytów handlowych - wskazał NBP.

Sektor bankowy również̇ zmniejszył swoje aktywa za granicą o 0,4 mld zł. Spłaty udzielonych kredytów w wysokości 1,2 mld zł zostały zrekompensowane wzrostem należności z tytułu krótkoterminowych rachunków bieżących i lokat w bankach za granicą o 1,2 mld zł. Na ujemne saldo sektora bankowego wpłynął spadek należności z tytułu transakcji zarejestrowanych w pozostałych aktywach.

>>> Polecamy: BGK: PKB Polski spadnie w tym roku o 2,3 proc.