Zarząd Giełdy zawiesił obrót papierami spółki po przesłaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) takiego żądana.

W uzasadnieniu KNF napisała, że daje GPW czas na uporządkowanie sprawy ze spółką, szczególnie w zakresie ograniczonej płynności akcji.

"Od dnia 24 marca 2009 r. kurs akcji spółki ADD porusza się w dynamicznym trendzie wzrostowym powodując przy istotnie zwiększonym wolumenie obrotu powtarzalne ustalanie się kursów transakcyjnych na nienaturalnych poziomach przekraczających dopuszczalne ograniczenia wahań kursów oraz skutkując powtarzalnym ogłaszaniem przez Przewodniczącego Sesji nietransakcyjnych kursów zamknięcia" - napisano w uzasadnieniu KNF.

"Ani spółka, ani żaden inny podmiot nie publikowały w ostatnim okresie informacji uzasadniających takie zachowanie kursu akcji ADD" - dodano.

Komisja przypomina, że 16 lutego spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r., w którym znalazła się informacja, że działający w porozumieniu członkowie rodziny Drągowskich kontrolują 100 proc. akcji i głosów spółki. W ocenie KNF, wymaga to szczegółowego wyjaśnienia, może wprowadzać w błąd inwestorów i powinno skutkować zawieszeniem obrotu do czasu opublikowania przez spółkę wyjaśnień w tej sprawie.

Ponadto - w ocenie Komisji - nie można wykluczyć, iż zachowanie kursu akcji ADD jest efektem manipulacji zmierzającej do zawyżenia kursu.

"Mając na uwadze, iż na skutek działań zarządu giełdy poziom rozproszenia akcjonariatu emitenta jest znikomy, zaś krąg akcjonariuszy mogących skorzystać na takim wzroście - ograniczony, opublikowany w dniu 1 kwietnia raport spółki o sprzedaży akcji przez osoby powiązane z głównymi akcjonariuszami emitenta sprawia, że dalszy obrót tym instrumentem dokonywałby się w warunkach zagrażających bezpieczeństwu obrotu oraz przy naruszeniu prawa inwestorów do rzetelnej informacji o sytuacji w akcjonariacie oraz otoczeniu informacyjnym emitenta" - argumentuje KNF.

Komisja zaleca, aby zawieszenie obrotu akcjami spółki trwało do czasu opublikowania przez spółkę wszystkich niezbędnych wyjaśnień w tej sprawie oraz podjęcia przez zarząd giełdy "działań w celu osiągnięcia poziomu rozproszenia akcjonariatu tego emitenta zapewniającego prawidłowy i bezpieczny obrót