Zadłużenie sektora rządowego wyniosło 566,91 mld zł (94,8% długu ogółem), zadłużenie sektora samorządowego - 28,11 mld zł (4,7%), zaś sektora ubezpieczeń społecznych - 2,77 mld zł (0,5%).

"Na zmianę zadłużenia sektora rządowego dominujący wpływ miał wzrost zadłużenia Skarbu Państwa (o 66.498,8 mln zł; tj. 13,3%), wzrost długu pozostałych państwowych osób prawnych na podstawie odrębnych ustaw (o 194,7 mln zł; tj. 2.302,4%) oraz spadek długu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o 71,1 mln zł; tj. 9,7%)" - podano w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec IV kwartału 2008 roku 443,66 mld zł i było o 6,9% wyższe niż na kwartał wcześniej.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło na koniec III kwartału 2008 roku 154,13 mld zł, czyli było o 24,9% wyższe niż kwartał wcześniej.

W relacji do PKB państwowy dług publiczny wyniósł 47,0% na koniec 2008 r. wobec 44,9% rok wcześniej, a dług Skarbu Państwa - odpowiednio: 44,8% wobec 42,7%, podał resort.