Zatrudnieni u zadłużonego przedsiębiorcy mogą wyrazić zgodę na objęcie układem ich wierzytelności. Dostaną wówczas tylko część należności, ale utrzymają pracę.
Sąd może ogłosić upadłość przedsiębiorcy z możliwością zawarcia układu. Układ obejmuje wówczas wierzytelności, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Istnieje jednak grupa wierzytelności, które mogą zostać objęte układem tylko za zgodą wierzycieli. Są to między innymi należności ze stosunku pracy.
Wprawdzie wierzytelności pracownicze podlegają zaspokojeniu w pierwszej kolejności w razie likwidacji firmy, ale pracownicy mogą zdecydować się na objęcie ich układem, aby w ten sposób ratować swoje miejsca pracy. Nie otrzymają wówczas zwrotu całego zadłużenia należnego im z tytułu niezaspokojonych wcześniej roszczeń pracowniczych, ale tylko kwotę określoną w układzie. W zamian, po restrukturyzacji przedsiębiorstwa, będą nadal w nim zatrudnieni. Rozwiązanie takie w niektórych przypadkach może być dla nich bardziej korzystne.
Wyrażenie zgody na objęcie układem oznacza, że pracownicy godzą się też na zastosowanie do nich warunków układu, który zostanie przez wszystkich wierzycieli zawarty z upadłym. Będą nim objęci niezależnie od tego, jakie to będą warunki i czy głosowali za ich przyjęciem czy byli przeciwni.
Swoją zgodę na objęcie układem należności ze stosunku pracy pracownicy upadłego przedsiębiorcy powinni wyrazić w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Mogą ją wyrazić na piśmie albo ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Natomiast ich zgoda nie może być objęta żadnymi warunkami, bo wtedy ich wierzytelność pozostanie poza układem, podobnie jak wówczas, gdyby nie wyrazili zgody na zastosowanie do nich warunków układu.
Reklama
Układ zostanie przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, którzy mają łącznie co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.
Propozycje restrukturyzacji wierzytelności pracowników nie mogą doprowadzić do tego, aby otrzymane przez nich wynagrodzenie pracownicze było niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasada ta powinna być stosowana również do wynagrodzenia za czas urlopu i należności za czas choroby.
Poszczególni wierzyciele mogą się zgodzić na warunki mniej korzystne niż dotyczące pozostałych właścicieli w tej samej grupie. W praktyce często bardziej korzystne warunki restrukturyzacji zobowiązań przyznawane są wierzycielom, którzy mają drobne wierzytelności. Do tej kategorii zazwyczaj należą pracownicy upadłego przedsiębiorcy.
W dodatku są to wierzytelności objęte układem tylko za zgodą pracowników, więc również z tego powodu najczęściej są zaspokajane w sposób bardziej korzystny niż pozostałe wierzytelności.
FORMY RESTRUKTURYZACJI FIRMY
Propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego przedsiębiorcy mogą polegać nie tylko na zmniejszeniu sumy długów i proporcjonalnym umorzeniu wszystkich zobowiązań upadłego, ale również na rozłożeniu spłaty długów na raty lub odroczeniu wykonania zobowiązań i ustaleniu nowego terminu płatności.