Właściciel lokalu, w którym prowadzę firmę, wypowiedział mi umowę najmu, jednak toleruje moje dalsze korzystanie z pomieszczeń i przyjmuje wypłacane mu kwoty jako odszkodowanie. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?
Wynajmujący wypowiedział umowę najmu lokalu, jednak najemca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, lokalu nie opuścił. Z opisu sytuacji nie wynika, aby właściciel lokalu podjął jakiekolwiek czynności prawne, mające na celu wydanie lokalu. Można zatem przyjąć, że toleruje fakt, iż przedsiębiorca korzysta z jego lokalu, mimo braku jego formalnej zgody. Stan taki wypełnia zapis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zachodzi bowiem bezpośredni związek między pobieranym wynagrodzeniem o charakterze odszkodowawczym a rzeczywistym świadczeniem wzajemnym, czyli umożliwieniem korzystania z pomieszczeń na rzecz prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Uznać więc należy, że kwoty wypłacane za korzystanie z lokalu powinny być opodatkowane VAT.