KRZYSZTOF TOMASZEWSKI: Uchwalona niedawno nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie biogazowni. Na czym konkretnie będą polegały te zmiany?

WOJCIECH BIGAJ: Przyjęta przez Sejm w grudniu 2009 r. nowelizacja prawa energetycznego zawiera korzystne uregulowania dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w biogazownie. W nowelizacji przyjęto rozwiązania mające zapewnić efektywne wykorzystywanie biomasy jako źródła energii odnawialnej. Do takich rozwiązań należy zaliczyć zapewnienie możliwości wtłaczania biogazu do gazociągów dystrybucyjnych, a także wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla inwestycji w biogazownie.

Czy w nowych przepisach określono, jaki konkretnie biogaz będzie wprowadzany do lokalnych gazociągów dystrybucyjnych?

Dla funkcjonowania rynku biogazowni niezwykle istotne jest zdefiniowanie w znowelizowanym prawie energetycznym biogazu rolniczego. Zgodnie z nowymi przepisami biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej. I właśnie wytworzony z takich komponentów biogaz, o określonych parametrach jakościowych, wprowadzany będzie do lokalnych gazociągów dystrybucyjnych. Na operatorów systemów dystrybucyjnych – czyli w praktyce na spółki zajmujące się dystrybucją paliwa gazowego – nałożony zostanie ustawowy obowiązek odbioru biogazu rolniczego w instalacjach przyłączonych bezpośrednio do sieci tych operatorów. Ma to ułatwić wtłaczanie biogazu do gazociągów. Z punktu widzenia inwestora kluczowe będzie zatem zapewnienie przyłączenia biogazowni do lokalnej sieci dystrybucyjnej bezpośrednio po zakończeniu procesu inwestycyjnego związanego z budową biogazowni.

Jak będzie funkcjonował mechanizm mający zapewnić wsparcie finansowe?

Reklama

Mechanizmem zapewniającym wsparcie finansowe dla inwestycji w biogazownie będzie system zbywalnych świadectw pochodzenia biogazu. Świadectwo pochodzenia to rodzaj zaświadczenia wydawanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Będzie ono potwierdzać wytworzenie przez imiennie oznaczonego przedsiębiorcę określonej ilości biogazu, a także wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej.

Świadectwa te mają pełnić funkcję zbliżoną do istniejących już tzw. zielonych certyfikatów, które wydawane są producentom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Określone przedsiębiorstwa energetyczne (w tym spółki zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym) zobowiązane będą do zakupu świadectw pochodzenia biogazu od jego producentów, którzy uzyskali takie świadectwo, i do przedstawienia ich do umorzenia prezesowi URE (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie koniecznością uiszczenia tzw. opłaty zastępczej, podobnie jak w przypadku istniejących zielonych certyfikatów).

Czy będzie możliwe dokonywanie obrotu świadectwami pochodzenia biogazu na towarowej giełdzie energii?

Tak. Świadectwo pochodzenia biogazu będzie posiadało określoną wartość ekonomiczną, uzależnioną od ilości wytworzonego biogazu i wyrażaną w megawatogodzinach (MWh) – analogicznie jak świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Umożliwi to wspólny obrót na towarowej giełdzie energii tymi dwoma rodzajami świadectw.

Czy działalność polegająca na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego będzie działalnością regulowaną?

Tak. Oznacza to, że do podjęcia takiej działalności konieczne będzie uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Organem prowadzącym rejestr będzie prezes Agencji Rynku Rolnego. Na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące biogazownie nałożono również pewne obowiązki, w tym wymóg wykorzystywania surowców wskazanych w definicji biogazu rolniczego (przy produkcji biogazu). Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące biogazownie będą musiały ponadto prowadzić dokumentację dotyczącą m.in. ilości i rodzajów surowców wykorzystywanych do wytworzenia biogazu, a także ilości wytworzonego biogazu. Obowiązkowe będzie również składanie prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych.

*Wojciech Bigaj

radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw działających w regulowanych sektorach gospodarki, w szczególności z branży energetycznej