Dane dotyczące wskaźnika inflacji bazowej netto w styczniu i lutym były nieco niższe od naszych szacunków na poziomie odpowiednio 1,7% i 1,8% r/r. Opublikowane dane wskazują na umiarkowaną presję popytu na wzrost cen. Lutowy wzrost rocznego wskaźnika cen konsumentów po wyłączeniu żywności i energii wynika ze wzrostu rocznych wskaźników w większości kategorii (opóźnione efekty wzrostu stawek VAT) przy najsilniejszym wzroście odnotowanym w rekreacji i kulturze (efekt niskiej bazy odniesienia sprzed roku). Hamująco na wzrost wskaźnika oddziaływał spadek wskaźnika cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także odzieży i obuwia (silniejsze od ubiegłorocznych sezonowe obniżki cen). W nadchodzących miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu wskaźnika inflacji bazowej przy systematycznym wzroście dynamiki cen usług, pomimo oddziałującej hamująco na wzrost cen oczekiwanej przez nas aprecjacji złotego.

Pozytywnym impulsem dla rynku były wczoraj informacje na temat wyniku finansowego netto przedsiębiorstw w 2010 roku. Według danych GUS w zeszłym roku odnotowano wzrost wyniku z całokształtu działalności o 13,4%. Opublikowane dane potwierdzają ocenę korzystnej sytuacji polskich przedsiębiorstw. Poprawa wyniku finansowego przedsiębiorstw w minionym roku jest pochodną wyraźnej poprawy aktywności gospodarki po spowolnieniu w 2009 r. przy wyraźnym ożywieniu popytu zagranicznego stymulującego wzrost przychodów przedsiębiorstw. Na poprawę wyniku na koniec 2010 r. oprócz zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów i towarów oraz zmniejszenia wskaźnika poziomu kosztów, wpłynęło także wygaśnięcie negatywnych efektów w zakresie wyniku z działalności finansowej (transakcje opcyjnie), które negatywnie wpływały na wynik finansowy w 2009 r.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w IV kw. 2010 r. firmy ponownie poniosły znaczną stratę na operacjach finansowych (-2,5 mld zł). Stabilne wskaźniki sytuacji finansowej, w tym wysoki współczynnik płynności w warunkach perspektyw stabilnego wzrostu gospodarczego i malejącej skali wolnych mocy wytwórczych są przesłanką dla oczekiwania (po dwóch latach spadków) wzrostu prywatnych inwestycji przedsiębiorstw – zarówno nowych inwestycji jak i inwestycji odtworzeniowych. Perspektywy popytowe w gospodarce wskazują na stabilne perspektywy w zakresie uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa przychodów, wyzwaniem dla wyniku finansowego firm w 2011 r. mogą być jednak czynniki kosztowe w związku z silnym wzrostem kosztów produkcji (ceny surowców). Jeżeli sytuacja na rynkach globalnych w nie ustabilizowałaby się, przy wciąż popycie nie na tyle silnym, aby łatwo przerzucać te wyższe koszty na ceny finalne produktów, presja na wynik finansowy przedsiębiorstw w najbliższych kwartałach może wzrosnąć.

Źródło nieznane