Unibep

Spółka budowlano-deweloperska Unibep ma umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkalno-usługowo–biurowej w Warszawie dla Spółki Inwestycji Mieszkaniowych "Ursynów", podał Unibep w komunikacie. Wynagrodzenie nie może przekroczyć: 73,5 mln zł netto. "Planowana wielkość inwestycji to: powierzchnia całkowita ponad 35 tys. m2, powierzchni użytkowej mieszkań ok. 7 tys. m2, powierzchnia użytkowa biur ok. 4,6 tys. m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych ok. 3,0 tys. m2. Planowana liczba mieszkań: 115" - czytamy w komunikacie. Unibep podał, że wynagrodzenie nie może przekroczyć: 73,5 mln zł netto i będzie mieć charakter ryczałtowy. "Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną nie później niż do dnia 31.01.2012 roku" - czytamy dalej.

Gant

Spółka Gant PMK Bochenka z grupy Gant Development zawarła z firmą Budopol GW z Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław, jako wykonawcą, umowę na budowę pięciu budynków mieszkalnych w Krakowie przy ulicy Bochenka za 60,68 mln zł netto, poinformowała spółka. "Spółka zależna Gant Development, Gant PMK Bochenka jako Inwestor, zawarła ze spółką Budopol GW GRI S.K.A. jako wykonawcą, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez wykonawcę projektu wykonawczego oraz realizacja inwestycji budowlanej przy ulicy Bochenka w Krakowie polegającej na budowie zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o planowanej powierzchni użytkowej około 20.000 m2, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą drogową, zewnętrzną infrastrukturą kanalizacyjną, energetyczną i ciepłowniczą oraz zagospodarowaniem terenu" - podała spółka w komunikacie.
Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona przez strony na kwotę ryczałtową 60.680.928,00 złotych netto. Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także.

Reklama

Mondi - Świecie

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla spółki Mondi Świecie (SWIECIE) do "trzymaj" z "redukuj" i obniżyli cenę docelową akcji spółki do 58,1 zł, wynika z raportu datowanego na 17 listopada. >>>>

Mostostal Zabrze

Oferta konsorcjum Mostostalu Zabrze-Holding (MOSTALZAB) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę instalacji do odbioru, magazynowania i podawania biomasy agro do kotłów w Elektrociepłowni Białystok, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 43,9 mln zł brutto. Konsorcjum tworzy Mostostal Zabrze-Holding jako lider i BMH Technology Oy jako partner. "Kryteriami uznania oferty za najlepszą były w 60% cena, w 30% wartość techniczna a w 10% okres gwarancji " - czytamy w komunikacie.

Euromark

Spółka Euromark Polska, właściciel marek Alpinus i Campus, miała 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2010/2011 (1 marca 2010 r. - 31 sierpnia 2011 r.) wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej (1 września 2009 r. - 31 sierpnia 2010 r.), podała spółka w raporcie.>>>>

KGHM

Analitycy Deutsche Banku, w raporcie z 21 listopada, podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla akcji koncernu miedziowego KGHM Polska Miedź. >>>>

Dom Development

W raporcie z 22 listopada analitycy KBC Securities obniżyli rekomendację dla walorów spółki deweloperskiej Dom Development (DOMDE) do „trzymaj” z „kupuj”. >>>>

NWR

W raporcie 21 listopada analitycy Goldman Sachs ponownie wydali zalecenie inwestycyjne „neutralnie” dla akcji producenta węgla New World Resources (NEWWORLDR). >>>>

Armatura

W raporcie z 22 listopada analitycy Biura Maklerskiego Banku BPH podwyższyli rekomendację dla walorów producent armatury sanitarnej Armatura do „kupuj” z „trzymaj”. >>>>

PKO BP

PKO Bank Polski (PKOBP) może finansować obligacjami 8-10% swojej sumy bilansowej w perspektywie 3-5 lat, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jakuba Papierskiego. Bank rozważa emisję 3-letnich obligacji na rynku polskim na kilkaset milionów oraz emisję obligacji w walucie obcej na co najmniej 250-500 mln euro. "Następna międzynarodowa emisja na może być denominowana w euro, frankach szwajcarskich lub dolarach. Warunki rynkowe wymagają elastyczności. Płynność PKO BP stawia nas w komfortowej sytuacji. Taka emisja to 'doposażenie' w walutę - dywersyfikacja źródeł finansowania. W najbliższych miesiącach będziemy również testować polski rynek w kwestii emisji np. trzyletnich obligacji. Emisje te mogą trafić na Catalyst, który wspieramy" - powiedział Papierski podczas debiutu euroobligacji PKO BP na Catalyst.

Dodał, że bank ma potencjał do finansowania obligacjami do ok. 10% sumy bilansowej instytucji w perspektywie do 5 lat. Obecnie wynosi ona ok. 190 mld zł. Wartość obligacji PKO BP w polskich złotych wynosi 3 mld zł, z kolei w walutach obcych jest to obecnie ok. 4,5 mld zł. "Mamy więc potencjał emisyjny na ponad 10 mld zł" - powiedział Papierski. Dodał, że emisje obligacji pozwolą bankowi uniknąć sytuacji z okresu poprzedniego kryzysu finansowego, kiedy doszło do "wojny depozytowej".
Dziś na Catalyst zadebiutowało do 16 tys. euroobligacji PKO BP o łącznej wartości 800 mln euro. Są to pierwsze instrumenty denominowane w walutach obcych na tym rynku.

Wiceprezes PKOBP dodał, że również wcześniej wyemitowane obligacje denominowane we frankach szwajcarskich na 250 mln CHF mogą zostać wprowadzone na rynek obrotu obligacjami GPW. Wysokość oprocentowania euroobligacji PKO BP jest stała i wynosi 3,733%. Odsetki są wypłacane co rok. Obligacje zostaną wykupione 21 października 2015 r. łącznie z odsetkami za V okres odsetkowy. Moody's wydał im rating A2 z perspektywą stabilną. Instrumenty te są elementem programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKO BP źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej, podał bank w komunikacie.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy uzyskał po trzech kwartałach 2011 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 16,2 mln zł, co było wzrostem o 89,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Bank podtrzymuje chęć debiutu giełdowego, ale jego termin uzależnia od sytuacji na rynkach finansowych - poinformowali na wtorkowej konferencji przedstawiciele banku. "Nasz skonsolidowany zysk netto wyniósł po trzech kwartałach tego roku 16,2 mln zł. Zysk jednostkowy banku był wyższy o około 1 mln zł. Negatywnie do wyniku kontrybuowała nasza spółka dystrybucyjna, co jest związane z czasowym przesunięciem ewidencjonowania prowizji" - powiedział Szymon Midera, wiceprezes banku. Suma bilansowa Banku Pocztowego wzrosła po trzech kwartałach tego roku do 4,8 mld zł. Saldo kredytów banku po 9 miesiącach 2011 roku osiągnęło poziom 3,4 mld zł, z czego saldo kredytów konsumpcyjnych stanowiło 1 mld zł, mniej więcej tyle samo ile saldo kredytów korporacyjnych. Wartość kredytów hipotecznych na koniec III kwartału wyniosła 1,3 mld zł. Wartość depozytów banku w tym okresie przekroczyła 4,1 mld zł, z czego 1,45 mld zł stanowiły depozyty detaliczne.

Po trzech kwartałach 2011 roku udział klientów detalicznych (indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw) w wyniku na działalności bankowej Banku Pocztowego wzrósł do 53,1 proc. z 42 proc. w takim samym okresie 2010 roku. Koszty działania banku wzrosły po trzech kwartałach tego roku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku do 10,9 proc. z 5,0 proc. "Wzrost kosztów jest wynikiem dynamicznego rozwoju banku, otwierania nowych placówek i wzrostu zatrudnienia" - powiedział prezes.

"Obecnie w Banku Pocztowym pracuje 1,4 tys. osób, co jest wzrostem o 20 proc. w ujęciu rok do roku" - dodał.

Wskaźnik kosztów do dochodów po pierwszych 9 miesiącach 2011 roku spadł do 83,8 proc. wobec wyniku na poziomie 88,2 proc. w trzech kwartałach 2010 roku. Przedstawiciele spółki poinformowali, że wskaźnik wypłacalności banku wynosi obecnie 14,5 proc.

CTL Logistics

Grupa CTL Logistics w III kwartale 2011 roku przewiozła 4,2 mln ton towarów. Wykonana przez przewoźnika praca osiągnęła poziom 955 mln tkm. Wynik ten jest porównywalny z analogicznym okresem w 2010 roku, kiedy to praca przewozowa wyniosła 984 mln tkm, a masa przewiezionych towarów była na poziomie 4,3 mln ton, podała spółka w komunikacie. „Od początku roku CTL Logistics odnotowuje znaczny wzrost wyników i ta tendencja utrzyma się też w ostatnim kwartale, powodując, że CTL Logistics zamknie sezon 2011 na zakładanym poziomie. Nieznaczny spadek rzędu 3% w wielkości wykonanej pracy przewozowej w ostatnim kwartale to sezonowe wahnięcie. Zgodnie z szacunkami z początku 2011 roku, CTL Logistics planuje zakończyć rok na poziomie ok. 11 mln ton przewiezionych towarów oraz 2,5 mld tkm. Zatem planuje utrzymać drugą pozycję na rynku pod względem pracy przewozowej" – czytamy w komunikacie.

ZA Puławy

Akcjonariusze spółki Zakłady Azotowe Puławy, zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 grudnia o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2010/11 w wysokości 3,06 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Oznacza to wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 58,49 mln zł. „Z kwoty 232.783.027,39 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. w wysokości 226.067.519,53 zł oraz kwotę 6.715.507,86 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 174.291.127,39 zł i przeznaczyć ją na: a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 158.901.127,39 zł; b) nagrody z zysku dla pracowników spółki, z wyłączeniem członków zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w spółce: 15.390.000,00 zł. (…) Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 58.491.900,00 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 3,06 zł na każdą akcję" – czytamy w projekcie uchwały ZA Puławy. Spółka zaproponuje akcjonariuszom, ustalić dzień dywidendy na 31.01.2012 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21.02.2012 r. Ostatnio propozycję zarządu w sprawie podziału zysku zaakceptowała rada nadzorcza.

PKN Orlen

PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd. na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 83 mln USD, czyli ok. 271 mln zł, poinformował Orlen w komunikacie. Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Glencore w okresie od 13 lipca do 22 listopada wynosi teraz ok. 737 mln USD, czyli ok. 2.245 mln zł, podano także. "Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen z Glencore od 13 lipca 2011 roku do 22 listopada 2011 roku jest umowa z 25 lipca 2011 roku o wartości ok. 85 mln USD (czyli ok. 238 mln zł) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA" - czytamy w komunikacie. Unipetrol RPA jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol, w którym PKN Orlen posiada około 63% udziału.

Rafako

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 16 listopada, podnieśli rekomendację dla akcji producenta kotłów energetycznych Rafako do „kupuj” z „akumuluj”. >>>>

Coal Energy

Analitycy Dragon Capital wydali rekomendację „kupuj" dla producenta węgla działającego na Ukrainie, Coal Energy, z ceną docelową 53,68 zł (16,27 USD) za akcję, wynika z raportu datowanego na 22 listopada. >>>>