"Vistula Group (…) działając na podstawie upoważnienia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru, ustaliła cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii K emitowanych przez spółkę na 0,80 zł za jedną akcję serii K" - poinformowała spółka w komunikacie.

W kwietniu ZWZ Vistula Group zdecydowało o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 22,31 mln akcji serii K z prawem poboru. Dzień prawa poboru ustalono na 5 lipca 2012 r. Wcześniej zarząd informował, że celem spółki jest pozyskanie 20 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna powinna być zbliżona do aktualnej wyceny rynkowej.

Środki z emisji Vistula zamierza przeznaczyć na zwiększenie zapasów wyrobów jubilerskich. Kapitał zakładowy Vistuli dzieli się obecnie na 111.551.355 akcji. Emisja akcji serii K nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej.

Vistula Group miała 2,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 88,04 mln zł wobec 79,01 mln zł rok wcześniej.