Fundusze europejskie obecne są w każdym obszarze życia gospodarczego. Mnogość możliwości bywa problemem. Częstą przyczyną utraty szansy na dotację jest niewłaściwe dopasowanie projektu do programu. Jest na to sposób. Trzeba skorzystać z kompetentnej pomocy.

Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich (PIFE) jest koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W całym kraju funkcjonuje ich 108. W 2011 roku ponad 250 konsultantów pomogło w 204,3 tys. spraw dotyczących funduszy europejskich. Największa liczba pytań trafiała do punktów telefonicznie – 120,4 tys. Ponadto pracownicy PIFE udzielili 66,4 tys. konsultacji osobistych oraz 17,5 tys. odpowiedzi na pytania zadane e-mailowo.

W miejscowościach, w których nie ma siedziby stałych PIFE, we współpracy z samorządami lokalnymi w zeszłym roku zorganizowano ponad 1,2 tys. mobilnych punktów informacyjnych, z usług których skorzystało prawie 7 tys. osób.

Wszyscy zainteresowani tematyką funduszy europejskich mogą więc zasięgnąć bezpłatnych porad. Zakres tematyczny udzielanych informacji obejmuje źródła finansowania projektów, rozliczanie dotacji.

Droga po pieniądze

Najwięcej pytań kierowanych do konsultantów PIFE dotyczy możliwości uzyskania dotacji. Pomoc przy ubieganiu się o unijne wsparcie udzielana w punktach informacyjnych ma charakter przekrojowy i horyzontalny. Konsultanci udzielają informacji, ale nie wypełnią za przedsiębiorcę wniosku o dotację. Na co możemy liczyć?

● Diagnoza – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z funduszy europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informacja o braku możliwości dofinansowania pomysłu w ramach aktualnie trwających programów.

● Informacja o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji.

● Przedstawienie krok po kroku procesu ubiegania się o dofinansowanie: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski, udzielają dofinansowania).

Rozliczanie dotacji

Ze względu na to, że z roku na rok pula środków przeznaczonych na udzielanie dotacji jest wykorzystana w coraz większym stopniu, możliwości uzyskania wsparcia stopniowo się kurczą. Jednocześnie rośnie liczba podmiotów, którym przyznano dotację i są w trakcie jej rozliczania. Również na tym etapie pomocne mogą się okazać punkty informacyjne funduszy europejskich, które udzielają wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów w następującym zakresie:

● informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu;

● informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie;

● informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji;

● wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu;

● informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym:

● o rodzajach kontroli,

● o instytucjach uprawnionych do kontroli,

● o obowiązujących procedurach i terminach kontroli,

● o sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów;

● organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.

W początkowej fazie funkcjonowania PIFE zdarzały się w związku z tym nieporozumienia, których źródłem bywał błąd ludzki. Wiedza – po obu stronach okienka w punkcie informacyjnym – wzrosła w ostatnich latach na tyle, że takie sytuacje należą dziś do rzadkości. Jak pokazują wyniki badania weryfikującego jakość działania PIFE i poziom zadowolenia korzystających z usług, oba te wskaźniki z roku na rok wyraźnie rosną. Porównując wyniki z 2009 i 2011 roku, wskaźnik całościowej oceny pracy PIFE wzrósł z 69,9 do 79,1 pkt.

Lista teleadresowa PIFE znajduje się na www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Jak pytać o fundusze europejskie?

Pytanie o uzyskanie dotacji:

Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie?

1. osoba, która chce założyć działalność gospodarczą,

2. firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót),

3. organizacja pozarządowa,

4. administracja publiczna,

5. instytucja kultury,

6. rolnik,

7. instytucja naukowo-badawcza,

8. osoba fizyczna,

9. szkoła wyższa,

10. jednostka szkolnictwa powszechnego,

11. inna (jaka?).

W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski, czy miejski?

Krótki opis projektu – na czym polega i czemu ma służyć, jaki będzie szacunkowy budżet?

Pytanie o rozliczanie projektu:

● Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt.

● Data i numer naboru, w którym przyznano dotację.

● Kto realizuje projekt (np. firma, fundacja, stowarzyszenie)?

● Gdzie projekt jest realizowany (województwo, miasto czy obszar wiejski).

● Treść pytania.