Konsorcjum Stali złożyło do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział Cywilny zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydziału Gospodarczego, który zakazał spółce złożenie żądana zrealizowania umowy inwestycyjnej z Bowimem, podała spółka w komunikacie.

"W przedmiotowym postanowieniu Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił udzielić zabezpieczenia poprzez:

1. zakazanie emitentowi złożenia 'Bowim' w Sosnowcu żądania zawarcia umowy sprzedaży 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B spółki Bowim zgodnie z pkt 4.7 Porozumienia inwestycyjnego zawartego dnia 3 grudnia 2010 r.,

2. zakazanie emitentowi oraz 'Bowim' zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Porozumienia inwestycyjnego zawartego dnia 3 grudnia 2010 r., na mocy której 'Bowim nabędzie od Emitenta 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B spółki Bowim za cenę ustaloną według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%" - czytamy w komunikacie.

W złożonym zażaleniu emitent wnosi m.in. o uchylenie zaskarżonego postanowienia, w części dotyczącej pkt 1 (ze względu na to, iż zażalenie jest oczywiście uzasadnione) (...) oraz o uzależnienie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego Dom Maklerski IDM S.A. kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, w wysokości 25 mln zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia uprawnionemu postanowienia w tym zakresie, podano także.

"Zaskarżonemu postanowieniu emitent zarzuca m.in. naruszenie przepisu art. 731 Kodeksu postępowania cywilnego poprzez zastosowanie zabezpieczenia, które zmierza do zaspokojenia roszczenia, a ustawa tego nie umożliwia, tak więc zażalenie emitenta jest oczywiście uzasadnione i Sąd I instancji nie powinien udzielić przedmiotowego zabezpieczenia" - podsumowano.

W 2010 r. Bowim i Konsorcjum Stali podpisały umowę o połączeniu, od której później odstąpiły. Na podstawie nowej umowy inwestycyjnej Bowim spłacił dług wobec Konsorcjum, emitując 2,47 mln akcji (12,7% kapitału i 9,5% głosów) po 8,5 zł za szt. Zgodnie z umową od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Bowim miał prawo do odkupienia papierów, natomiast w terminie 1-16 lipca ub. r. to Konsorcjum Stali mogło zażądać od Bowimu odkupienia pakietu po cenie 8,5 zł za akcję plus o odsetki, czyli za ok. 21 mln zł. W umowie zapisano także karę za jej niewykonanie - 25 mln zł.

Jednak jeden z udziałowców Bowimu - DM IDMSA, posiadający 13,9% akcji spółki - wystąpił do sądu o zablokowanie umowy inwestycyjnej, gdyż, jego zdaniem, jej wykonanie naruszałoby interes Bowimu oraz jego akcjonariuszy.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce.