W II poł. 2013 roku spodziewane jest nieznaczne ożywienie gospodarcze, na poziomie 1-2 proc., wynika z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), który opracowuje Barometr na zlecenie Carrefour.

"Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpłynęły: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek inflacji. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw" - głosi komunikat.

Carrefour podkreśla jednak, że pomimo drugiego z rzędu wzrostu notowania Barometru Carrefour, jego wartość nadal znajduje się znacząco poniżej poziomu neutralnego, czyli zera.

"Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie najwyższym od września 2011 roku. Może to stanowić zapowiedź poprawy koniunktury i powolnego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, w najbliższych miesiącach" - czytamy dalej.

Reklama

Oczekiwanie takie zgodne jest z aktualnymi prognozami IBnGR, według których w drugiej połowie 2013 roku powinno rozpocząć się ożywienie gospodarcze, podkreśla Carrefour.

"W pierwszej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na poziomie poniżej 1 proc., a w drugiej połowie powinno ono osiągnąć poziom między 1 proc. a 2 proc. Ożywienie nie będzie zatem spektakularne" - powiedział wiceprezes IBnGR Bohdan Wyżnikiewicz, cytowany w komunikacie.

W II poł. br. wzrośnie zarówno dynamika konsumpcji jak i inwestycji. Tempo wzrostu inwestycji utrzymywać się będzie jednak nadal na poziomie poniżej zera, a tempo wzrostu konsumpcji będzie dodatnie, choć na niewysokim poziomie. Bardziej znaczącego ożywienia spodziewać się należy dopiero w 2014 roku. Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz lepsze nastroje w gospodarce przyczynią się do wzrostu spożycia oraz odwrócenia negatywnych tendencji w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego, podano dalej w materiale.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Barometr jest publikowany 15. dnia każdego miesiąca, a jeśli będzie to dzień wolny od pracy - pierwszego roboczego dnia po 15. dniu miesiąca.