Powodem tej decyzji jest przejęcie 65,97% udziałów w spółce przez Hawe za 10,8 mln zł.

"Jednocześnie zarząd, informuje, iż zarząd Elterix, spółki zależnej od spółki, złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych pismo o cofnięcie wniosku z dnia 16 lipca 2013 roku o ogłoszenie upadłości układowej Elterix" - czytamy w komunikacie.

Cofnięcie tych wniosków nastąpiło w związku z wygaśnięciem przesłanek w zakresie ogłoszenia upadłości spółki oraz Elterix na skutek przeprowadzonej w dniu dzisiejszym transakcji z Hawe, podano także.

"Hawe zawarła z Mediatel umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel. Na podstawie Umowy spółka objęła nieodpłatnie 21.669.363 warranty subskrypcyjne o numerach od 00000001 do 21669363 uprawniające do objęcia 21.669.363 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł" - poinformowało Hawe w drugim komunikacie.

Cena emisyjna akcji serii L spółki Mediatel wynosiła 0,50 zł za każdą akcję serii L, tj. łącznie 10.834.681,50 zł. 21.669.363 akcji serii L uprawnia do 21.669.363 głosów na walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego Mediatela.

Reklama

"Zapłata za akcje serii L Mediatel została dokonana w następujący sposób:

a) 9.364.681,50 zł poprzez potrącenie przysługującej spółce wobec Mediatel wierzytelności,
b) 1.470.000 zł w drodze wkładu pieniężnego" - czytamy dalej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym kompleksowe i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach podstawowej działalności Grupa Mediatel świadczy usługi telefoniczne, w tym usługi hurtowego zakańczania połączeń telefonicznych polegające na przyjmowaniu i tranzycie telekomunikacyjnego ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych. Grupa oferuje również usługi dostępu do internetu oraz usługi centrum kolokacyjnego.

Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej - Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej Hawe. Międzynarodowa transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem technologii DWDM, umożliwiającej realizację wielu sygnałów cyfrowych jednocześnie w jednym łączu światłowodowym. Dotychczas wybudowana sieć światłowodowa plasuje Hawe Telekom na jednym z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.