"Następujące spółki: Enea Trading Sp. z o.o., Inter Energia S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. będą dopuszczone do działania na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii S.A. od 13 listopada br. Podmioty te są już członkami Giełdy i działają również na rynkach energii elektrycznej oraz Rynku Praw Majątkowych prowadzonych przez TGE" - czytamy w komunikacie TGE.

Uzyskanie członkostwa na TGE wiąże się dla spółek ze spełnieniem wymogów, obejmujących uzyskanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, zatrudnienie maklera giełd towarowych, uzyskanie statusu członka TGE i uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz uzyskanie statusu rozliczającego członka Izby, podano również.

Bezpośredni dostęp do Rynku Terminowego Towarowego gazu (RTTg) oraz Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) jest konsekwencją wejścia w życie przepisów tzw. małego trójpaku oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego regulaminu giełdy. Do tej pory uczestnicy rynku mogli zawierać transakcje wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Dzięki nowym regulacjom zasady uczestnictwa w rynku gazu będą identyczne, jak ma to miejsce na parkiecie energii elektrycznej.

Umożliwienie zakupu gazu poprzez TGE związane jest z wejściem w życie od 11 września br. tzw. obligo gazowego, czyli obowiązku sprzedaży paliwa poprzez giełdę - do końca 2013 r. - 30 proc., w 2014 r. - 40 proc., od 2015 r. - 55 proc. wprowadzonego do sieci wolumenu.

Reklama

Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej oraz gazu, a także Rynek Praw Majątkowych. Całkowity wolumen obrotu gazem na TGE po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot - 248407 MWh, na rynku terminowym - 438526 MWh. Łącznie zawarto ponad 800 transakcji.