Jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego (Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w 2012 r. ), 2012 rok przyniósł dalszy wzrost znaczenia systemu finansowego dla polskiej gospodarki. Relacja aktywów systemu finansowego do PKB wzrosła w ubiegłym roku o 4,7 proc. i wyniosła 123 proc.

W porównaniu z krajami strefy euro wskaźnik ten wygląda w naszym kraju skromnie. Państwa posługujące się wspólną europejską walutą charakteryzowały się udziałem sektora finansowego w PKB średnio na poziomie 502,2 proc. Jednak także inne państwa naszego regionu miały wyższy udział sektora finansowego w PKB. W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ubiegłym roku 153,3, a Węgier – 136,4.

Bank centralny zauważył, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor bankowy, są relatywnie słabo rozwinięte. Wskazuje jednak, że w innych krajach rozmiar sektora bankowego był zbyt duży biorąc pod uwagę potrzeby realnej gospodarki.

>>> Czytaj też: Sposoby finansowania działalności gospodarczej w sektorze MŚP

"Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego wskazują, że rozmiary sektorów bankowych w niektórych krajach były zbyt duże i nieadekwatne do potrzeb sfery realnej gospodarki, oraz że nie istnieje optymalna struktura systemu finansowego zapewniająca, że będzie on efektywnie sprawować swoje funkcje w każdych warunkach ekonomicznych" - czytamy w raporcie NBP.

Jak wynika z najnowszej publikacji banku centralnego, w Polsce (podobnie jak w innych krajach regionu) to sektor bankowy nada odgrywał główną rolę w systemach finansowych. Tym niemniej polski system finansowy można uznać za najmniej zorientowany bankowo spośród systemów państw naszego regionu.

Banki odpowiadały w Polsce w 2012 roku za 69,8 proc. wartości aktywów systemu finansowego, a w przypadku Węgier, Czech i Słowacji było to odpowiednio 81,5 proc., 79,4 proc. i 73,5 proc. Wynika to z relatywnie wysokiego udziału funduszy emerytalnych, których aktywa stanowiły 13,7 proc. całego sektora finansowego.

Jednocześnie wartość aktywów sektora bankowego w relacji do PKB wyniósł w naszym kraju 84,8 proc., czyli mniej niż w Czechach (120,6 proc.) i na Węgrzech (93 proc.), nie wspominając o strefie euro, gdzie aż wskaźnik ten wyniósł 344,6 proc.

W 2012 r. w Polsce wzrosła wartość aktywów prawie wszystkich rodzajów instytucji finansowych, zmniejszyła się natomiast wartość aktywów biur maklerskich.

>>> Czytaj też: Klienci instytucji finansowych coraz częściej skarżą się na ich usługi

Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2005-2012. Źródło: NBP / Media
Struktura systemów finansowych. Źródło: NBP / Media