ING BSK

ING BSK odnotował 961,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 832,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym. >>>>

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują 10 kwietnia br. o przeznaczeniu 572,44 mln zł, tj. 59,5 proc. zysku netto za 2013 r., na dywidendę w wysokości 4,40 zł na akcję, podał bank.>>>>

Energa

Zarząd i rada nadzorcza Energi podjęły uchwały w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 414,07 mln zł z zysku za 2013 r. (tj. 82,97% zysku) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Reklama

Spółki z Grupy Energa zainwestowały w ub.r. łącznie 2,8 mld zł, z czego 50% pochłonęły wydatki w segment dystrybucji, poinformowała spółka. Energa zadeklarowała też, że jest w stanie sfinansować obecne i przyszłe zamierzenia inwestycyjne ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz pozyskując finansowanie dłużne.>>>>

Energa nie oczekuje w 2014 r. dużej poprawy na rynku, więc kolejny rok skupia się na poprawie dyscypliny kosztowej, poinformował prezes Mirosław Bielinski. Według niego, capex na br. będzie niższy niż nakłady inwestycyjne w ub.r. oraz niższy od wyniku EBITDA, ale ostatecznie uda się poprawić wyniki finansowe Grupy w porównaniu z rokiem 2013.>>>>

PKO BP

PKO Bank Polski odnotował 3229,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3738,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego wyniósł 938 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 830 mln zł zysku rok wcześniej, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.>>>>

PKO Bank Polski zakłada, że fuzja prawna z Nordea Bank Polska nastąpi w październiku tego roku, zaś zakończenie fuzji operacyjnej planowane jest na kwiecień 2015 roku, poinformował dyrektor Paweł Borys. Bank ocenia, że łączne synergie z połączenia z Nordea Bank Polska będą wyższe od zakładanych wyniosą 223,5 mln zł, począwszy od 2017 roku, tj. po zakończeniu procesu integracji, a w tym roku sięgną 37,2 mln zł. >>>>

PKO Bank Polski spodziewa się stabilizacji odpisów, przy nadal rosnącej akcji kredytowej w tym roku. Bankowi udało się w IV kw. 2013 r. odwrócić tendencję spadkową w wyniku z odpisów i liczy, że kolejne kwartały będą kontynuacją wzrostów, zaś marża odsetkowa netto powinna utrzymywać się na dotychczasowym poziomie ok. 3,7%, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Bartosz Drabikowski.>>>>

Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakłada przeznaczenie całości zysku netto na zasilenie kapitału rezerwowego spółki, który może być wykorzystany na finansowanie strategicznych inwestycji, takich jak na przykład: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica, podała spółka. "Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław jest niezbędna, aby elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych, bardziej surowych norm emisyjnych. Natomiast planowana budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową Kogeneracji, która określi przyszłość tego zakładu na wiele lat" – czytamy w komunikacie.

Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding ustalił przedział cenowy w ofercie akcji serii E na poziomie 2,15-2,99 zł, podała spółka. >>>>

Ciech

KI Chemistry S.a.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Ciechem, podał Urząd. >>>>

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi nie zamierza wykupić obligacji przed terminem, poinformował prezes Tomasz Malicki. Rok temu Grupa wyemitowała papiery serii A o nominale 20 mln zł (zapadają w czerwcu 2015 r.) i serii B za 10 mln zł (wykup w czerwcu 2016 r.). "Obecnie nie pracujemy nad takim rozwiązaniem. Gdyby nasze przepływy pieniężne były wyższe od planowanych, to zdecydowalibyśmy się przeznaczyć te środki na zasilenie kapitału pracującego w obu spółkach w celu przyśpieszenia tempa rozwoju" - powiedział "Parkietowi" Malicki. Prezes poinformował także, że w spółce Simple spodziewa się wzrostu marży r/r w I kw. br., a w całym roku wyższej rentowności niż w 2013. "Docelowo chcemy na poziomie grupy osiągnąć 5-proc. rentowność netto. W Simple powinna być nawet wyższa" – podkreślił Malicki. Także w spółce Gino Rossi marże są także rok do roku, a nowa kolekcja "została bardzo dobrze odebrana" i sprzedaje się dwukrotnie lepiej niż rok temu.

PCC Rokita

PCC Rokita odnotowała 58,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 266,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Prime Car Management

Prime Car Management - spółka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku usług car fleet management - planuje ofertę publiczną i debiut na GPW, podała firma. W zależności od warunków rynkowych, spółka oczekuje przeprowadzenia oferty jeszcze w I kwartale 2014 r. >>>>

Stalexport

Stalexport bierze pod uwagę możliwość zaangażowania kapitałowego w niektóre z istniejących projektów koncesyjnych w Polsce oraz uczestnictwo w przyszłych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej, poinformował prezes Emil Wąsacz. Lepsze wyniki grupy w ub.r. to efekt m.in. minimalizacji kosztów zarządu, zmniejszenia zadłużenia oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży. "Kluczowym projektem Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. pozostaje długoterminowy projekt zarządzania i eksploatacji A4 Katowice-Kraków, który wymaga od nas ponoszenia rozłożonych w czasie nakładów inwestycyjnych. (...) W kolejnych okresach Grupa bierze pod uwagę możliwość zaangażowania kapitałowego w niektóre z istniejących projektów koncesyjnych w Polsce oraz uczestnictwo w przyszłych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej w obszarach, w których Grupa prowadzi działalność gospodarczą" - powiedział Wąsacz, cytowany w komunikacie. Według prezesa, dodatkową szansą na rozwój Grupy byłaby prywatyzacja istniejących odcinków dróg w Polsce. Podkreślił, że doświadczenia Włoch i Francji w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że jest to instrument pozwalający nie tylko na szybkie zredukowanie części długu publicznego, ale również na przyspieszenie procesu rozbudowy infrastruktury z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości.

Zortrax

Firma z branży druku 3D Zortrax rozpoczyna ofertę publiczną trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji z oprocentowaniem 9% rocznie o wartości do 10 mln zł. Potrwa ona do 27 marca, poinformowali udziałowcy spółki.>>>>

Mega Sonic

Akcje spółki teleinformatycznej Mega Sonic zadebiutują na NewConnect w środę, 12 marca, poinformował wiceprezes Marcin Długołęcki. Do obrotu zostanie wprowadzonych 492 062 walorów, stanowiących 38 proc. kapitału.>>>>

Unibep, Unidevelopment

Unidevelopment, spółka zależna Unibepu, przeprowadziła w trybie niepublicznym emisję 20 tys. obligacji serii A na łączną kwotę 20 mln zł, podała spółka. „Są to obligacje kuponowe, z terminem zapadalności 36 miesięcy po dniu przydziału. Cena emisyjna jednej obligacji została określona na 1 tys. zł. Obligacje są zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia jest poręczenie Unibepu za dług z wyemitowanych obligacji do kwoty 25 mln zł zł na okres 60 miesięcy od daty emisji obligacji. Unidevelopment nie określiła celu emisji obligacji" – czytamy w komunikacie. Oprocentowanie składa się z sumy zmiennego WIBOR 6M i stałej marży w wysokości 5%, w skali roku. Warunki emisji nie odbiegają od warunków rynkowych, podkreślono również.

Imagis

Imagis postanowił o ubieganiu się o przeniesienie notowań swoich akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. „Podjęcie takiej decyzji rekomendowała Rada Nadzorcza spółki. W następstwie, spółka rozpoczęła prace nad wyborem doradców oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego" – czytamy w komunikacie.

EC Będzin: PU Utech

Przedsiębiorstwo Usługowe Utech wraz z podmiotem zależnym Energoutech 2 ogłosiły wezwanie na 3.150 akcji, tj. 0,10% kapitału, Elektrociepłowni Będzin, po cenie 21,60 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 28 marca do 10 kwietnia br. >>>>