„W związku z realizacją postanowień zawartych w Programie, gwaranci nabyli łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01A300615 w ramach Transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, oraz łącznie 100 obligacji imiennych serii LWB02A300615 w ramach Transzy 2 o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Łączna kwota obligacji nabytych przez gwarantów wynosi 400 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Termin wykupu obligacji serii LWB01A300615 oraz obligacji serii LWB02A300615 przypada na dzień 30 czerwca 2015 roku. Spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w danej transzy (rolowanie). Oprocentowanie obligacji obu serii oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę, podano również.

Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy z gwarantami.

Wartość zobowiązań finansowych na koniec marca wynosiła 571 mln zł. „Poziom zobowiązań finansowych spółki jest kształtowany w sposób adekwatny do prowadzonej działalności i bezpieczeństwa finansowego oraz jest zgodny z założeniami przewidzianymi w strategii na lata 2013 – 2020" – podsumowano w informacji.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2013 r. 14,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton.

>>> Czytaj też: Bogdanka ma koncesję wydobywczą na obszar K-3 i rozpoznanie złoża Ostrów