"Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 180 mln euro. Na saldo to złożyły się: napływ netto środków zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (347 mln euro), napływ środków w postaci instrumentów dłużnych (873 mln euro) oraz ujemne reinwestowane zyski (1.040 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2014 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 2.579 mln euro, podał też NBP.

"Nierezydenci zainwestowali netto w dłużne papiery wartościowe 1.917 mln euro. Były to inwestycje przede wszystkim w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynek krajowy. W tym samym czasie miał również miejsce napływ kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w udziałowe papiery wartościowe (wzrost pasywów z tego tytułu o 662 mln euro)" - czytamy dalej.

NBP podał wcześniej, że w całym 2013 r. saldo BIZ w Polsce było ujemne i wyniosło 4.574 mln euro wobec plus 4.763 mln euro rok wcześnie.

>>> Czytaj też: Po raz pierwszy w historii III RP doświadczamy spadku cen. GUS podał najnowsze dane