"Umowa została zawarta z następującymi podmiotami: spółką z dodatkową odpowiedzialnością Biełwirineja z siedzibą w Mińsku, Panem Safronienko Romanem Władimirowiczem, Panią Wit'ko Tatianą Igoriewną oraz Panią Szymanskają Ałłą Pawłowną i dotyczy sprzedaży łącznie 287.689 akcji o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 73,47 zł według średniego kursu rubla białoruskiego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy), stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za cenę ustaloną na poziomie 20,86 euro za jedną akcję (równowartość 88,13 zł według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna cena może ulec zmianie w przypadku ziszczenia się warunków przewidzianych w umowie, dotyczących a) spłaty zadłużenia z tytułu umów kredytowych na rzecz banku, b) spłaty przez bank, do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, uzyskanych pożyczek podporządkowanych, podano także.

Getin podał, że przeniesienie własności akcji nastąpi za pośrednictwem profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych Republiki Białoruś na podstawie przyrzeczonych umów sprzedaży akcji, które zostaną zawarte pomiędzy stronami.

"Finalizacja transakcji sprzedaży akcji banku uzależniona jest od uzyskania przez kupujących zezwolenia Narodowego Banku Republiki Białoruś na nabycie akcji i braku odmowy wydania zgody przez właściwy organ antymonopolowy Republiki Białoruś" - czytamy dalej.

Getin Holding kupił Białoruski Bank Małego Biznesu w październiku 2013 r. za cenę 16,92 euro (równowartość 70,67 zł wg średniego kursu euro NBP w dniu nabycia) za jedną akcję.

W wyniku przeprowadzonej konsolidacji aktywa banku o wartości 16,5 mln euro (równowartość 69,71 mln zł wg kursu NBP) zostały przeniesione do należącej do Zamkniętej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Mińsku.

"W przypadku sprzedaży akcji po spełnieniu wyżej wymienionych warunków za cenę 20,86 euro za akcję, uzyskana cena stanowić będzie 106% wartości księgowej banku" - podał Getin.

Getin Holding posiada łącznie 95,5070% akcji w kapitale zakładowym banku, w tym pośrednio 0,0003% za pośrednictwem Getin International, spółki w 100% zależnej.

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Na Białorusi posiada Idea Bank Białoruś, który rozpoczął swą działalność w 2004 roku i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków na rynku białoruskim. Koncentruje się na oferowaniu usług finansowych klientom detalicznym oraz kompleksowej obsłudze firm.