Strata operacyjna wyniosła 22,56 mln zł wobec 18,90 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,45 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 122,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 586,52 mln zł w porównaniu z 609,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2014 r. wyniósł 179,50 mln zł wobec 69,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.