Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1660 PLN za euro, 3,7298 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,8762 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,206% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu na złotym nie przyniosły poważniejszych rozstrzygnięć, gdyż inwestorzy wyczekują na dzisiejsze zakończenie posiedzenia RPP. Nieznaczne spadki wobec euro oraz dolara amerykańskiego są w dużej mierze pochodną wcześniejszych układów technicznych. Również lekką zwyżkę rentowności polskiego długu należy tłumaczyć głównie analogicznymi ruchami na rynkach bazowych. Inwestorzy czekają na RPP i to od decyzji Rady zależeć będą nastroje na polskich aktywach w ciągu najbliższych sesji. Rynek oczekuje ogłoszenia cięcia o 25pb. i scenariusz ten wydaje się być wstępnie wyceniony przez inwestorów. W świetle ostatniego wskazania PMI oraz rewizji PKB za IV kw. obniżka o 25pb. wydaje się być najbardziej prawdopodobna. To czego jeszcze nie znamy to projekcja makroekonomiczna na bazie, której RPP podejmie dziś decyzję. W konsekwencji mamy dziś dwa scenariusze mogące istotniej wpłynąć na rynki: brak obniżki, co powinno wesprzeć PLN oraz osłabić dług oraz ewentualne mocniejsze cięcie o 50pb. lub bardziej gołębi ton komunikat po posiedzeniu (i obniżce o 25pb.). Tradycyjnie więc istnieje nieznaczne pole do zaskoczenia ze strony RPP, jednak wydaje się, iż wraz ze zbliżającym się rozpoczęciem skupu aktywów przez EBC obniżenie stóp w Polsce o 25pb. jest tutaj scenariuszem domyślnym.

Decyzji RPP tradycyjnie spodziewać się możemy po godz. 12:00-12:30. Konferencja prasowa zaplanowana została na godz. 16:00. Poza dzisiejszą RPP na złotego wpływ mieć mogą również nastroje na szerokim rynku, które dziś warunkowane będą przez usługowe indeksy PMI dla krajów Strefy Euro oraz popołudniowe dane z USA (m.in. raport ADP), które uwarunkują zachowanie dolara amerykańskiego na większości zestawień.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze lekkie zwyżki par EUR/PLN i USD/PLN wpisują się w ostatnie respektowanie zakresów technicznych. Wsparcie na 4,15-4,16 EUR/PLN w dalszym ciągu stanowi istotą barierę przed umocnieniem PLN, a przed dzisiejszą RPP stało się dobrym punktem zwrotnym do rozegrania nieznacznie słabszego złotego. W przypadku USD/PLN oddalamy się nieznacznie od zakresu 3,7058 PLN, co może prowadzić do testu okolic 3,7715 PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.