Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2015 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2015 roku. 

"Proponowany podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, zgodnie z którą wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz uwzględnia zalecenia zawarte w piśmie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji" - czytamy w komunikacie.

Z zysku za 2013 r. PZU wypłaciło 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznaczało 54 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.