"Zwyczajne walne zgromadzenie Solar Company S.A. (…) postanawia: rozporządzić zyskiem netto w kwocie 3.785.646,33 zł, wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i przeznaczyć kwotę:

a) 2 100 000,00 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

b) pozostałą kwotę w wysokości 1 685 646,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy to 26 sierpnia 2015 roku, a wypłata dywidendy nastąpi do 30 września 2015 roku.

Druga wersja projektu uchwały dotyczącej rozporządzenia zyskiem wypracowanym w 2014 roku zakłada przeznaczenia całego zysku za 2014 r. tj. kwoty 3 785 646,33 w całości na kapitał rezerwowy, utworzony z odpisów zysku netto.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od kwietnia 2012 r.