Zakłady Magnezytowe Ropczyce "absolutnie" nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Rzeszowie, którego nieprawomocne decyzje nakładają na spółkę ok. 6,24 mln zł zobowiązań podatkowych plus odsetki, podała spółka.

Ropczyce decyzje uważają za "krzywdzące i całkowicie niezgodne z oceną zarządu oraz opiniami specjalistów i ekspertów w tym biegłych sądowych", co zamierzają wykazać w drodze postępowania odwoławczego.

"Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wydał niekorzystne dla Zakładów Magnezytowych Ropczyce decyzje w sprawie kontroli podatkowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 i 2010 rok. Nieprawomocne decyzje nakładają na spółkę ok. 6,24 mln zł zobowiązań podatkowych plus odsetki" – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że posiada ekspertyzy wykazujące, iż prawie wszystkie przesłanki, na których UKS oparł swoją ocenę „rzekomo nieracjonalnych" działań spółki w sprawie opcji, są obarczone elementarnymi błędami rachunkowymi i metodologicznymi.

"Niezwłocznie odwołamy się od tych decyzji do wyższej instancji, tj. do Izby Skarbowej. Jednocześnie zarząd pragnie dodać, że prowadzone przez UKS postępowanie kontrolne dotyczące 2008 roku jest już w trybie odwoławczym w Izbie Skarbowej, jednakże bieg postępowania został obecnie przez Izbę zawieszony. Decyzje dotyczące postępowania za lata 2009-2010 zostały wydane w oparciu o inne podstawy prawne niż decyzja za rok 2008 pomimo, że dotyczą tej samej kwestii. Również argumentacja zastosowana przez UKS odnośnie 2009 i 2010 roku istotnie różni się od argumentacji zastosowanej przy decyzji dotyczącej 2008 roku" – czytamy dalej w komunikacie na stronie internetowej spółki.

Na początku kwietnia wiceprezes spółki ds. finansowych Robert Duszkiewicz poinformował agencję ISBnews, że Ropczyce dysponują ekspertyzą biegłych, która potwierdza racjonalność zawartych w 2008 roku opcji walutowych jako sposobu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Jak wskazywał, nieracjonalność decyzji pozostawała wtedy jedynym zarzutem Urzędu Kontroli Skarbowej wobec spółki w tej sprawie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.