"2. skreśla się treść § 81 o treści następującej: W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, zarząd spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 597 826,00 zł. 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 11,00 zł. 5. Za zgodą rady nadzorczej wyrażoną w formie uchwały zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego" - czytamy w uchwale.

Podczas walnego akcjonariusze zdecydowali także o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2014 rok w wysokości 4,058 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Walne zdecydowało także o przeznaczeniu na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych w kwocie 365,98 tys. zł.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.