Górnicy

Górnicy

źródło: ShutterStock

W ocenie MSP „przekazywanie nieprawdziwych i budzących obawy społeczeństwa informacji dotyczących aktualnej sytuacji sektora oraz braku realizacji przez Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego  działań naprawczych jest celowym, destrukcyjnym działaniem opozycji".

„Realizowane są również  postanowienia Porozumienia zawartego 17 stycznia 2015 r. pomiędzy stroną rządową, Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej oraz zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Kompanii Węglowej i Węglokoksu.  Realizacja Porozumień jest na bieżąco konsultowana ze stroną społeczną" – czytamy w komunikacie.

Dokonano zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która wprowadziła mechanizmy wspierające przeprowadzenie działań naprawczych kopalń oraz pakiety osłonowe dla pracowników. Nierentowne kopalnie zostały przeniesione do SRK, gdzie pracownikom zabezpieczono wypłatę świadczeń w momencie podjęcia decyzji o odejściu z sektora, natomiast dla niektórych kopalń przygotowywane są plany naprawcze, podano również.

„Sytuacja ekonomiczna spółek wydobywczych jest trudna, co wynika z czynników zewnętrznych  - głównie spadku cen węgla i nadprodukcji na rynku światowym. Poziom płynności jest na bieżąco monitorowany - nie ma zagrożenia dla wypłat wynagrodzeń" – zaznaczono w informacji.

Powstanie Nowej Kompanii Węglowej, która przejmie podstawowe aktywa wydobywcze od Kompanii Węglowej i zapewni dalsze efektywne funkcjonowanie kopalń, jest planowane na połowę sierpnia 2015 r. Aktualnie domykany jest proces zapewnienia finansowania działalności spółki, podkreślono również.

"Rząd RP zapewnia, że do końca bieżącej kadencji Parlamentu zostaną zamknięte wszystkie kluczowe etapy w najistotniejszych dla sektora kwestiach: tj. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zapewnienie funkcjonowania spółek sektora i utrzymanie wydobycia węgla" – podsumowano w informacji.