Kulczyk Investments 

Nie żyje biznesmen Jan Kulczyk - poinformowała rzeczniczka Kulczyk Investments, Marta Wysocka-Antonsen. Miał 65 lat. Przyczyną śmierci polskiego biznesmena były powikłania pooperacyjne. Kulczyk był właścicielem koncernu Kulczyk Holding. Od kilku lat był regularnie klasyfikowany na pierwszym miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. Był też współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu. >>>>  

Polwax 

Polwax ma aneks do umowy o współpracy handlowej z Chemipetrolem przedłużającej dostawy przez spółkę produktów parafinowych do 28.10.2017 r., podał Polwax. Wartość obrotów z tego tytułu szacowana jest na 28,35 mln zł netto.

BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank Polska 

Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska za cenę 200 mln zł oraz 100% akcji Laser Services Polska za cenę 11 mln zł, podał bank. >>>>   

Idea Bank 

Idea Bank odnotował 117,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 33,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Budimex 

Budimex odnotował 106,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 86,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Portfel zamówień grupy Budimex wyniósł 6,99 mld zł na koniec czerwca br. W I poł. 2015 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 079 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 402 lokale, podała spółka. >>>>  

Global City Holdings 

Global City Holdings nabyło w wyniku wezwania 20 639 017 akcji własnych, stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Transakcje nabycia zostały rozliczone 28 lipca br. >>>>

Redan 

Zarząd Redan otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzającą prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenia do obrotu akcji serii S i T, podała spółka. "Efektem zatwierdzenia prospektu jest możliwość dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 1 043 044 akcji serii S powstałych na skutek konwersji obligacji E1, o czym emitent informował w raporcie bieżącym 47/2013, oraz 7 728 180 akcji serii T, o emisji których emitent informował w raporcie bieżącym 13/2014" - czytamy w komunikacie. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 34 666 200 akcji. 

Talanx 

Talanx zdecydował o reorganizacji swojej działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, w wyniku której dokonano odpisu wartości firmy w Niemczech na kwotę 155 mln euro, podała spółka. >>>>  

M.W. Trade

Zarząd BondSpot wyznaczył 29 lipca jako dzień pierwszego notowania na Catalyst 23 000 obligacji M.W. Trade o łącznej wartości nominalnej 23 mln zł, podała giełda. Dzień ostatniego notowania obligacji to 14 czerwca 2018 r.

Robyg 

Robyg, za pośrednictwem spółki w 100% zależnej, podpisał przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni około 5,3 hektara w warszawskiej dzielnicy Ursus, o wartości netto 30,5 mln zł. Teren pozwoli na wybudowanie ok. 980 mieszkań, podała spółka. Ursus będzie szóstą dzielnicą Warszawy, w której Robyg zrealizuje inwestycje mieszkaniowe.

Merlin.pl 

Merlin.pl - największy wielobranżowy sklep internetowy - zawarł umowę partnerską z Air Club Centrum Podróży, podał Merlin.pl. Partnerzy finalizują właśnie prace nad serwisem Merlin Wakacje - wirtualnym biurem podróży. >>>>   

TVN

Z wykształcenia księgowy, z zawodu dyrektor. Został przewodniczącym rady nadzorczej TVN i będzie patrzył na ręce kierownictwu polskiej stacji. Zapowiada, że nieinwazyjnie. Joseph NeCastro. >>>> 

Alterco 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki Alterco od 29 lipca do 29 sierpnia włącznie z powodu nieprzekazania raportu finansowego za I kw. br., podała Komisja. >>>>  

Braster  

Braster podpisał z Politechniką Warszawską - Instytutem Systemów Elektronicznych (EiTI) umowę dotyczącą realizacji trzeciego etapu prac, którego celem jest poprawa skuteczności systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych, a także wykonanie prototypu systemu do interpretacji różnicowej historycznych badań tej samej kobiety, podała spółka. "W wyniku trwającej niespełna rok współpracy z PW - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (EiTI) powstał w pełni działający prototyp systemu do automatycznej interpretacji obrazów termograficznych. Dalszy rozwój przedsięwzięcia ma dla powodzenia projektu znaczenie strategiczne - optymalizacja prototypu systemu spowoduje wzrost skuteczności diagnostycznej (czułości i swoistości)" - czytamy w komunikacie.

Integer.pl, InPost i PGP

InPost i Polska Grupa Pocztowa (PGP) dysponują łącznie ok. 7,5 tys. punktów obsługi klienta, a ponadto prowadzi rozmowy z Ruchem o dalszej współpracy, podała firma. >>>>  

Gekoplast 

Zysk netto Gekoplastu wzrósł o 13,7% r/r i wyniósł 2,4 mln zł po I półroczu 2015 r., podała spółka. Przychody w I połowie br. wyniosły 41,2 mln zł i były o 9,3% wyższe niż rok wcześniej. >>>>  

Gekoplast rozpoczął działania mające na celu przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ma nadzieję, że debiut na nim nastąpi przed końcem 2015 r., poinformował prezes Piotr Górowski.>>>>  

IPF  

Zysk przed opodatkowaniem International Personal Finance (IPF) - właściciela Provident Polska – w Polsce i na Litwie wyniósł 28,3 mln GBP wobec 28,5 mln GBP rok wcześniej, poinformował IPF. >>>> 

PEManagers, Hojo.pl

Internet Ventures FIZ, fundusz zarządzany przez Private Equity Managers (PEManagers), dokapitalizuje Hojo.pl łączną kwotą 6 mln zł w ramach dwóch rund finansowania, podał PEManagers. "Hojo.pl, marketplace profesjonalnych usług sprzątania, dokapitalizowany dotychczas kwotą 1,5 mln zł przez fundusz Internet Ventures FIZ, uzyskał dodatkowe środki w ramach drugiej transzy finansowania oraz uzgodnił warunki kolejnej trzeciej transzy. Spółka w ramach tych dwóch transz otrzyma do 6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Następstwem transakcji jest zwiększenie udziału w spółce przez Internet Ventures FIZ, fundusz zarządzany przez PEManagers, którego uczestnikiem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK). Fundusz w dalszym ciągu pozostaje udziałowcem mniejszościowym, podano również. W ocenie PEManagers, Hojo.pl to perspektywiczna platforma on-line funkcjonująca na zasadzie łączenia usługobiorcy z usługodawcą w zakresie sprzątania m.in. biur, samochodów i mieszkań prywatnych.

NovoTek, Bioton  

Wezwanie NovoTek Pharmaceuticals do sprzedaży akcji Biotonu rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 13 sierpnia, podał Millennium DM, który pośredniczy w wezwaniu. >>>>  

Kruk 

Kruk Deutschland GmbH zawarł z Commerz Finanz GmbH (Cedent) umowę ramową zakupu wierzytelności o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 155,45 mln zł, podał Kruk. "Zgodnie z umową Cedent zamierza sprzedawać emitentowi w cyklu miesięcznym wierzytelności detaliczne wynikające z działalności bankowej. Łączna szacunkowa wartość nominalna wierzytelności wynosi ok. 37,5 mln euro (ok. 155,45 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Airway Medix 

Akcjonariusze Airway Medix zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 sierpnia. >>>> 

Airway Medix 

Akcjonariusze Airway Medix zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 sierpnia. "W ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą zarząd spółki określi serie akcji oraz liczbę akcji, które zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" - czytamy w projekcie uchwały. Przeniesieniu nie będzie towarzyszyła emisja akcji. NWZ będzie głosować również zmiany w statucie, dostosowujące jego zapisy do wymogów formalnych i praktyki spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Obecne zmiany w statucie nie mają na celu uchwalenia podwyższenia kapitału. Kapitał zakładowy spółki wynosi 49 518 444 zł i dzieli się na 49 518 444 akcji, podano w komunikacie.

PZ Cormay  

Przydział akcji serii K spółki PZ Cormay i zamknięcie oferty nastąpi 26 sierpnia (wcześniej planowane było na 31 sierpnia), poinformowała spółka. Według zmienionego harmonogramu oferty w dniach 26-28 sierpnia br. (wcześniej 31 sierpnia - 2 września) nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki lub posiadaczami praw poboru akcji serii K (subskrypcja uzupełniająca), podała spółka. Z kolei 28 sierpnia (wcześniej: 2 września) przydział akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie akcje serii K i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca).