Zarobki leśników rosną, choć przychody Lasów Państwowych spadają. Zarząd wciąż dostaje pokaźne podwyżki, a średnie wynagrodzenie w spółce przekracza już 7,2 tys. zł. NIK ostro krytykuje państwowe przedsiębiorstwo w najnowszym raporcie na temat gospodarności Lasów Państwowych.

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Lasach Państwowych (LP) wykazała liczne zastrzeżenia. Zdaniem NIK, w LP w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost kosztów zarządu, wynagrodzeń i zwiększanie nakładów inwestycyjnych. "To stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów Lasów Państwowych" - zauważa NIK.

Zarobki w górę, przychody w dół

Reklama

Choć w latach 2011-2013 ilość sprzedawanego drewna wzrosła o 6,5 proc., przychody ze sprzedaży skurczyły się o prawie 4 proc. Mimo to, Lasy Państwowe sukcesywnie zwiększają koszty zarządu, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na najwyższych szczeblach. Jak wynika z kontroli NIK, od 2010 do 2013 roku wzrosły one o 26 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zwiększyło się w tym czasie o prawie jedną czwartą - do 6 980 zł, a w Dyrekcji Generalnej do 11 133 zł. Ze sprawozdania finansowego Lasów Państwowych za 2014 rok dowiadujemy się, że w ubiegłym roku średnie zarobki zatrudnionych w Lasach Państwowych były jeszcze wyższe i wyniosły dokładnie 7 229 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w drugim kwartale 2015 roku wyniosło 3854 zł.

Jak pisała w 2014 roku „Gazeta Wyborcza”, pensje zwykłych leśniczych mieszczą się w widełkach 7-9 tys. zł brutto, ale sam nadleśniczy może zarabiać nawet 18 tys. zł brutto. To więcej niż pensja ministra środowiska. Zadaniem nadleśniczego jest prowadzenie samodzielnie gospodarki leśnej w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiadanie za stan lasu.

Zdaniem NIK, Lasy Państwowe zbyt wiele wydają też na inwestycje – środki te stanowią ponad 15 proc. wszystkich wydatków przedsiębiorstwa. Nakłady na inwestycje w latach 2011-2013 przekraczały o 11-20 proc. wielkość środków przeznaczonych na hodowlę i ochronę lasów.

Deputaty opałowe, mieszkanie funkcyjne, rozjazdówka

Wysokie pensje to nie jedyna zaleta pracy w Lasach Państwowych. Pracownikom przysługują też przeróżne dodatki – m.in. deputat opałowy wypłacany w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym w wysokości 170 zł. Leśnikom nie przysługuje zaś mundurówka w gotówce. Zamiast tego otrzymują punkty wymienialne na elementy służbowego ubioru.

Osobom zatrudnionym na stanowisku leśniczego i nadleśniczego przysługuje prawo do mieszkania funkcyjnego. Leśnicy często patrolują lasy własnymi samochodami. Otrzymują jednak zwrot kosztów paliwa, czyli tzw. rozjazdówkę.

>>> Czytaj więcej tutaj: Wynagrodzenia w Polsce: jakie zawody zarabiają najwięcej

W Lasach Państwowych pracuje ponad 25,3 tys. osób. W samych nadleśnictwach, które są podstawową jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, zatrudnionych jest 23,1 tys. pracowników. W zakładach Lasów Państwowych pracuje ok. 1000 osób, a Dyrekcji Generalnej i biurach regionalnych dyrekcji – ponad 1,2 tys. osób.

Do Lasów Państwowych, według stanu na koniec 2014 roku, należy 430 nadleśnictw o przeciętnej powierzchni 17,5 tys. ha. W sumie Lasy Państwowe zarządzają ponad 7,6 mln ha terenów zalesionych.