Jednocześnie spółka odnotowała stratę netto z działalności zaniechanej przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 12,1 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,87 mln zł wobec 26,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 688,25 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 693,143 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2015 r. spółka miała 18,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 459,35 mln zł w porównaniu z 1 436,06 mln zł rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła w I poł. 2015 r. 25,95 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 23,11 mln zł wobec 3,59 mln zł straty rok wcześniej.

"Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros uzyskała w pierwszej połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1,077 mld zł, czyli o ponad 1,7% wyższe niż w I połowie roku 2014. Wynik EBITDA wyniósł blisko 26,2 mln zł (spadek o 59,5%). Spółka zanotowała stratę operacyjną w wysokości 12,3 mln zł oraz stratę netto na poziomie blisko 2,5 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

"Na wyniki grupy w segmencie papieru negatywnie rzutował wzrost kosztów zakupu celulozy wyrażonych w złotych o 18,5% w ujęciu rok do roku (o 2,1% w porównaniu do I kw. 2015 r.). Było to głównie związane z niekorzystną relacją kursu euro do dolara, która odnotowała spadek o 19,5% w porównaniu do II kw. 2014 r. (oraz 1,8% w stosunku do I kw. 2015 r.)" - napisano także. 

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.