Wieś bogatsza niż miasto, a polska rodzina ma większy majątek niż niemiecka. Te zaskakujące wnioski przynosi raport Narodowego Banku Polskiego.

"Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257,0 tys. zł. O jego wartości netto decydowały przede wszystkim aktywa rzeczowe, w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania (przeciętnie 282,6 tys. zł) oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (przeciętnie 219,7 tys. zł)" - napisano w omówieniu opublikowanego we wtorek raportu NBP.

"Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) oraz pojazdów samochodowych (63,0 proc.), znacznie rzadziej innych nieruchomości (19,1 proc.) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (18,8 proc.)" - dodano.

NBP podał, że aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 8,6 tys. zł).

Reklama

"Wśród nich najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych były depozyty bankowe (81,9 proc.), przy czym ich stan był stosunkowo niewielki (przeciętnie 5,0 tys. zł)" - napisano.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że aktywa finansowe mają w przypadku polskich gospodarstw domowych (mediana 2,1 tys. euro) mniejsze znaczenie jako składnik ich całkowitego majątku niż ma to miejsce w strefie euro (mediana 11,4 tys. euro), stanowiąc ok. 5 proc. łącznej wartości aktywów, wobec ok. 15 proc. dla strefy euro.

Dobiesław Tymoczko z NBP podkreśla, że bogatsi są mieszkańcy wsi. Wyjaśnia, że przeciętny majątek gospodarstwa domowego na wsi przewyższa to, co posiadają mieszkańcy miast. Dobiesław Tymoczko tłumaczy to zjawisko między innymi korzyściami, jakie wieś odniosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej i dodaje "pora skończyć z mitem biednego rolnika".

Majątek netto w Polsce wyższy niż w Niemczech

Autorzy raportu wskazali, że gospodarstwa domowe w Polsce należą do "umiarkowanie majętnych" na tle krajów strefy euro i w tym ujęciu wypadają lepiej niż niemieckie.

"Dysponują przeciętnie majątkiem netto (61,7 tys. euro) stanowiącym ok. 56 proc. mediany majątku netto przeciętnego gospodarstwa domowego w strefie euro (109,2 tys. euro)" - napisano. "Najwyższym zasobem majątku netto w strefie euro, przypadającym na gospodarstwo domowe, wyróżniają się Luksemburg (397,8 tys. euro) oraz Cypr (266,9 tys. euro), najniższym – Słowacja (61,2 tys. euro) i Niemcy (51,4 tys. euro)" - dodano.

NBP zwrócił uwagę, że polskie gospodarstwa domowe znacznie częściej są właścicielami głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) w porównaniu z przeciętną dla strefy euro (60,1 proc.). "Dlatego dysponują majątkiem większym lub porównywalnym z krajami znacznie zamożniejszymi według miary PKB, gdzie posiadanie głównego miejsca zamieszkania jest mniej rozpowszechnione (np. Austria – 47,7 proc., Niemcy – 44,2 proc.)" - napisano.

Dobiesław Tymoczko wyjaśnia, że charakterystyka polskiej gospodarki jest taka, że Polacy zwykle są właścicielami mieszkań, w których mieszkają. Tymczasem Austriacy, czy Niemcy znacznie częściej mieszkania wynajmują.

>>> Czytaj też: W którym z 222 polskich miast mieszka się najlepiej? [RANKING]

Majątek rozłożony nierównomiernie ale nierówności mniejsze niż w strefie euro

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych i jest silnie skoncentrowany w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych.

"10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada 37 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0 proc.) całego majątku gospodarstw domowych" - napisano w omówieniu raportu.

"Zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów, o czym świadczy wyższa wartość współczynnika Giniego dla majątku netto (58 proc.) niż dla dochodu (38 proc.)" - dodano.

Jednocześnie, jak wskazuje NBP, Polska jest krajem o mniejszych rozpiętościach majątkowych na tle strefy euro, gdzie przeciętnie współczynnik Giniego dla majątku netto wynosi 68 proc. przeciętnie w strefie euro.

>>> Czytaj też: Dlaczego nierówności na świecie rosną? Wyjaśniają to nowe badania

Obciążenie majątku długiem niewielkie

NBP podał, że pasywa gospodarstw domowych, na które składają się różne formy zadłużenia, obejmują 37 proc. gospodarstw domowych i stanowią w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego niewielkie obciążenie jego majątku (10,0 tys. zł), ale poziom zadłużenia według poszczególnych rodzajów zobowiązań jest silnie zróżnicowany.

"Główny składnik długu to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one jedynie 12,1 proc. gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie 104,0 tys. zł)" - napisano w omówieniu raportu.

"Inne kredyty, głównie konsumpcyjne, występują dużo częściej (23,5 proc. gospodarstw domowych), a ich wartość jest znacznie mniejsza (przeciętnie 5 tys. zł)" - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro.

"W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 6 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 22 proc. aktywów łącznie" - napisano.

Raport prezentuje wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w 2014 r. na próbie 7000 gospodarstw domowych z całego kraju.

>>> Czytaj też: Już wkrótce Chińczycy będą zarabiali więcej niż Polacy

Źródło: PAP/IAR