PGNiG  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 6,1%.  

JSW 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Gawlika na stanowisko prezesa VIII kadencji JSW, podała spółka. Tomasz Gawlik związany jest ze spółką od 26 lat, zaś 4 września br. wybrany został członkiem zarządu JSW.>>>>  

Sygnity  

Sygnity odnotowało 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2014) wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

- Sygnity oczekuje osiągnięcia dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnym roku obrotowym (rozpoczętym 1 października 2015), poinformował prezes Janusz R. Guy.>>>>  

Przychody Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 z umów podpisanych do 15 grudnia br. wynoszą prawie 320 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy.>>>> 

PZU, Alior Bank  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach drugiej transzy, kolejne 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU >>>>  

Global Cosmed 

Global Cosmed przejmie Global Cosmed Group z Jawora oraz spółki z nią powiązane, w tym niemieckie, podała spółka. Dzięki transakcji o wartości ponad 217 mln zł ma powstać grupa, zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości. Ma ona zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r. >>>>  

SMT 

SMT podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu. >>>>  

11 Bit Studios 

Akcje spółki 11 Bit Studios zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł. >>>>  

Ronson Development

Ronson Development sprzedał do tej pory ponad 200 mieszkań z 326 oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a drugiego na IV kwartał 2016 r. Osiedle Moko składa się z czterech budynków oferowanych w dwóch etapach. Łącznie powstanie 326 mieszkań (166 w ramach pierwszego etapu i 160 w drugim etapie) oraz 19 lokali usługowych. Generalnym wykonawcą obu etapów jest firma Hochtief Polska, podano w komunikacie.

Orange Polska

Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską. Sąd oddalił odwołanie Orange Polska od decyzji KE i podtrzymał karę w wysokości 127,6 milionów euro, czyli około pół miliarda złotych - poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo otrzymał od PKP S.A. - akcjonariusza spółki - pismo o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. do składu rady nadzorczej PKP Cargo Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Wacha, Macieja Andrzeja Libiszewskiego, Małgorzaty Kryszkiewicz, Czesława Warsewicza i Jerzego Kleniewskiego, podała spółka. >>>> 

Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała Macieja Andrzeja Libiszewskiego do wykonywania czynności członka zarządu do 18 marca 2016 r. i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa, podała spółka.>>>> 

PKP  

PKP SA otworzyły nowy dworzec kolejowy w Sopocie, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z udziałem PKP, miasta Sopotu i inwestora prywatnego - Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, podała spółka. >>>>  

Tauron 

Tauron Polska Energia nie dostrzega ryzyka płynnościowego w związku z brakiem decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. >>>>  

Tauron Polska Energia liczy na poprawę rentowności w kopalni Brzeszcze i docelowo pokrycie własną produkcją węgla ok. 50-60% łącznej produkcji energii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.>>>>  

Dekpol 

Dekpol przydzielił na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę. Odsetki z obligacji będą wypłacane kwartalnie. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez emitenta na rzecz obligatariusza za każdą obligację należności głównej, powiększonej o odsetki" - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi, przypomniano.

Polnord 

Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Obligacje zostały w całości objęte przez SGB Bank, podała spółka.

Bogdanka

EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ryzyka kredytowego Lubelskiego Wegla Bogdanka i wycofała nadany spółce rating BBB- z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>> 

Orion Investment 

Orion Investment wyemitował w ramach oferty prywatnej 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln zł, podała spółka.

Groclinu 

Spółki zależne Groclinu sprzedały nieruchomości firmie Kollamat, podał Groclin. Wartość transakcji została ustalona na 14,5 mln zł netto. >>>>  

Mar-Bud, BBI Development 

Mar-Bud Budownictwo podpisał kontrakt o wartości 6,83 mln euro ze spółką zależną od BBI Development - Centrum Praskie Koneser - na przebudowę i adaptację budynku wielofunkcyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Centrum Praskie Koneser wraz z towarzyszącą temu budynkowi infrastrukturą, podał BBI Development.