"Zarząd DTP SA [...] zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 2 857 120 zł, tj. 48,17% jednostkowego zysku netto [...] za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. Jednocześnie zarząd DTP S.A. zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk w kwocie 3 074 231,58 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie uchwały zarządu z 31 lipca 2015 roku w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona w 2015 r. kwota 2 857 120 zł. Do wypłaty akcjonariuszom w 2016 r. w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie 0 zł na akcję, podano także.

Zarząd DTP zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 25 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 5 maja 2016 r.

W ub.r. akcjonariusze DTP zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 3,57 mln zł z zysku za 2014 i lata poprzednie na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję i zarekomendowali możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy z wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję).

W 2015 r. DTP odnotowało 27,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 5,93 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.