Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 42,4% na koniec czerwca br. wobec 45,0% rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku tj. 2,8%, podał bank w raporcie.

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I półroczu 2016 r. wyniosły 3 830,3 mln zł i były wyższe niż w I półroczu 2015 r. o tj. 6,9%, przy następujących trendach:

− wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w I półroczu 2016 r. wyniósł 2 187,9 mln zł i był wyższy o 86,1 mln zł tj. 4,1% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2015 r. dzięki wyższym wolumenom,

− wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w I półroczu 2016 r. wyniósł 1 642,4 mln zł i był wyższy o 162,2 mln zł, tj. 11,0%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2015 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej, wynikającemu z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., oraz dzięki wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym przez sprzedaż wierzytelności kredytowych, z wynikiem z tytułu prowizji i opłat niższym o 2,5% w porównaniu do I półrocza 2015 r. z powodu presji na prowizje związane z rynkiem kapitałowym.

W II kwartale 2016 roku Bank Pekao S.A. jako jeden z beneficjentów transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. otrzymał płatność wynikającą z rozliczenia tej transakcji w wysokości 43,6 mln euro oraz 15 818 akcji uprzywilejowanych serii C Visa Inc.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,8% na koniec czerwca i była na takim samym poziomie jak rok wcześniej.

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2016 r. wyniosły 1 624,2 mln zł, co oznacza wzrost o 0,7% w skali roku.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I półroczu 2016 r. wyniosły 131,0 mln zł i były niższe o 6,5 mln zł tj. 4,7% licząc rok do roku. W I półroczu 2016 r. Pekao zapłacił także 200,8 mln zł, obowiązującego od 1lutego br. podatku od niektórych instytucji finansowych.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw osiągnięty w I półr. 2016 r. wyniósł 260,6 mln zł i był niższy o 6,7 mln zł tj. 2,5% niż w I półroczu 2015 r.

"Zysk netto grupy Pekao osiągnięty w I półroczu 2016 r., z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości 200,8 mln zł wyniósłby 1 464,7 mln zł i byłby wyższy o 221,1 mln zł tj. 17,8% w porównaniu do I półrocza 2015 r., przy znaczącym wzroście wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych i niższych kosztach ryzyka" - podano w raporcie.

Bank podał, że w I półr. wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) ukształtował się na poziomie 10,7%, przy wskaźniku zwrotu z aktywów (ROA) wynoszącym 1,5% i jednocześnie wysokim współczynniku wypłacalności Core Tier 1 wysokości 18,1%.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)