"Zarząd Alma Market, [...] mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego, podjął decyzję o zmianie opublikowanych prognoz finansowych na 2016 rok w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku netto" – czytamy w komunikacie.

Skorygowana prognoza przychodów ze sprzedaży to powyżej 660 mln zł.

"Wynik netto: zarząd spółki rezygnuje z prognozy wyniku finansowego, którego wysokość będzie uzależniona od przebiegu procesu sanacji" – czytamy dalej.

W marcu br. Alma Market oczekiwała powyżej 900 mln zł przychodów i powyżej 7 mln zł zysku netto.

Przedstawiona korekta została sporządzona przy założeniu, że zostaną w spółce wprowadzone znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu i nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności negatywne po dniu opublikowania prognoz i w związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego. W szczególności mogłoby to dotyczyć takich okoliczności, jak brak możliwości realizacji pełnych dostaw do obiektów handlowych ze względu na powstałe opóźnienia w płatnościach w wyniku obniżenia się wielkości sprzedaży i realizowanego w związku z tym zysku, a w konsekwencji powstałych opóźnień w płatnościach zobowiązań, koszty zamknięcia znacznej ilości nierentownych sklepów, sprzedaż aktywów spółki po cenie niższej niż ich wartość godziwa, zastrzeżono.

"Podstawą przedstawianych prognoz są następujące istotne założenia :

1. Skuteczna poprawa rentowności sklepów, które pozostaną po zamknięcie sklepów nierentownych.

2. Skuteczne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych spółki.

3. Sprzedaż aktywów spółki, spłata kredytów bankowych i zdecydowanie obniżenie poziomu zadłużenia" – podano także.

Zarząd zamierza monitorować i oceniać możliwość realizacji przedstawionych prognoz w IV kw. 2016 roku oraz będzie dokonywać ewentualnej korekty prezentowanych prognoz wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.